HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2014

Laatst gewijzigd 14 mei 2014. R.g.

Artikel 1

De vereniging is genaamd “Federatie van Amsterdamse Amateur-tuinders” en is gevestigd te Amsterdam. Zij wordt in dit huishoudelijk reglement verder genoemd “de federatie”.

Artikel 2

De leden worden onderscheiden in :

 • Leden zonder tuin;
 • Leden met tuin *;
 • Leden van verdiensten*.

*)Leden hebben stemrecht.

Artikel 3

De leden kunnen indien beschikbaar, een tuin huren met een looptijd van een jaar. De huur gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december daaraanvolgend en wordt telkens stilzwijgend verlengd. Iedere huurder/ster heeft de vrije beschikking over de aan hem/haar verhuurde grond, met inachtname van de in dit huishoudelijk reglement omschreven bepalingen, doch is verplicht zijn/haar tuin en huisje van de aanvang af in goede toestand te brengen en te houden.

Op het moment van lid met tuin te worden, is een bedrag van € 200,00 inkoopsom verschuldigd.

In geval van verkoop kan de verkoper, zijn op de betrokken tuin aanwezige opstallen, die daar met toestemming gebouwd zijn, over doen aan het lid dat daar volgens het bestuur recht op heeft.

Hangende een eventuele verkoop is degene op wiens naam de tuin staat verplicht, alle reglementen na te komen en ook zijn tuin te blijven onderhouden.De verkoper van een huis heeft de verplichting om zijn tuin “schoon” op te leveren. Dit met betrekking op overtollige oude materialen zoals tegels, hout en dergelijke.

De eerste controle op “schoon”wordt gedaan door de bouwcommissie bij de taxatie van het huis en de tuin. Door de bouwcommissie wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de verkoper wat verwijderd dient te worden.

Een tweede controle op “schoon” geschiedt door een bestuurslid, vóór de werkelijke overdracht en betaling.

Is de tuin niet “schoon” conform de schriftelijke mededeling, wordt een kubieke meterprijs van  € 150,00  of de dan geldende kostprijs per m3 voor het afvoeren van het vuilafval van de verkoopprijs van het huis afgetrokken. Dit bedrag komt ten goede van de nieuwe eigenaar, die dan wel de verplichting heeft het genoemde afval per container of dergelijke af te voeren.

Ter voorkoming dat in de toekomst twee tuinen in één hand kunnen komen, gelden de volgende regels:

 • Bij een huwelijk of andere samenlevingsovereenkomst van twee leden, welke beiden een tuin bezitten, dient één van beide tuinen verkocht te worden.
 • Bij een huwelijk of andere samenlevingsovereenkomst van een lid zonder tuin met een lid met tuin, vervalt het kandidaat lidmaatschap van het lid zonder tuin.
 • Bij een huwelijk of andere samenlevingsovereenkomst van twee leden zonder tuin, dient één van beiden het kandidaat lidmaatschap op te zeggen.
 • Bij het overlijden van een lid met tuin, kan deze tuin niet in het bezit blijven van die erfgena(a)m(e) of zijn/haar echtgenoot (echtgenote) die al zelfstandig een tuin heeft.
 • Een lid met tuin, dat een tuin op een ander tuincomplex aanvaardt, dient het lidmaatschap van de Federatie op te zeggen en zijn/haar tuin ter verkoop aan te bieden.
 • Bij een tenaamstelling van een tuin, waarbij blijkt dat een ander het vruchtgebruik van die tuin heeft, zal dit tuinlidmaatschap vervallen worden verklaard.

Artikel 4

Ter verduidelijking van artikel 7 van de statuten:

Het overdragen van tuinen kan slechts geschieden via het secretariaat;  Postbus 94283, 1090 GG Amsterdam.

De eigenlijke overdracht kan uitsluitend geschieden in aanwezigheid van het dagelijks bestuur. Elke transactie buiten het bestuur wordt niet aanvaard en is ongeldig.

Overdragen aan kinderen of  kleinkinderen is mogelijk. Voor de inkoop wordt € 100,00 in rekening gebracht

Nadere uitleg aangaande het lidmaatschap zonder tuin

Op 18 jarige leeftijd kan men, hij/zij op de ballotagelijst geplaatst worden. Aanmeldingen  kunnen uitsluitend  in behandeling worden genomen,  tegen persoonlijke inlevering van het aanmeldingsformulier, met kopie van het legitimatiebewijs en pasfoto op zaterdagmorgen tussen 10.00 en 11.00 uur in de bestuurskamer van de Federatie, bij het dienstdoende bestuurslid. Na ontvangst van de contributie ad € 15,00, op de rekening van de Federatie, wordt betrokkene gedurende 1 maand op de ballotagelijst geplaatst en daarna, bij uitblijven bezwaar, opgevoerd als kandidaat-lid.

Kandidaten die zich achteraf, na te hebben ingeschreven op verkoop van een tuin, terug trekken worden op de kandidatenlijst geplaatst. De contributie dient jaarlijks voor 01 maart te worden voldaan. Bij te late betaling wordt betrokkene als laatste op de kandidatenlijst geplaatst.

Voor het aanvaarden van een tuin dient u woonachtig te zijn in de gemeente Amsterdam of in een door de gemeente Amsterdam aangewezen randgemeente.

De inschrijving op een te koop aangeboden tuinhuis sluit op  vrijdagmiddag 16.00 uur en dient met een ordentelijk schrijven te geschieden op briefpapier A4 formaat . Deze inschrijving uitsluitend deponeren in de  brievenbus van de Federatie ter plaatse van de bestuurskamer. NIET PER MAIL.

Leden die tenminste drie jaar lid met een tuin zijn, kunnen éénmalig als eerste aanspraak maken op een te koop aangeboden tuin. De inkoopsom bedraagt in dat geval € 100,00. 

Bij meerdere gegadigden zal de tuin toegewezen worden aan de tuinder die de meeste jaren lid is van de Federatie.  De  € 100,00 inkoopsom geldt eveneens voor de erven. Deze regeling is éénmalig.

De reeds op naam staande tuin dient, in overleg met het bestuur, binnen de kortst mogelijke tijd te koop worden aangeboden.

Artikel 5

 • De contributie, tuinhuur, voorschotten / afrekenen elektra, en etc., moet voor 1 maart van het lopende jaar voldaan zijn.
 • Indien de rekening niet voor genoemde datum betaald is, geld een verhoging met administratiekosten van € 25,00 en volgt een aanmaning aan die leden, waarvan op 1 maart niet het vereiste bedrag is ontvangen.
 • Indien op 1 april het vereiste bedrag nog niet is ontvangen zal de vordering in handen worden gegeven van een incassobureau. Alle kosten, voortvloeiende uit deze incasso zijn voor rekening van het lid.
 • Indien een lid, wegens omstandigheden, niet in staat is de tuinhuur vóór 1 maart te betalen, kan in overleg met het bestuur een betalingsregeling worden getroffen.
 • Wanneer een lid onjuiste adresgegevens bij het secretariaat achterlaat over zijn/haar woon- of verblijfplaats en in geval daardoor niet meer te traceren is, worden de zelfde voorwaarden in acht genomen zoals omschreven bij de punten 1, 2 en 3 van dit artikel. Het incassobureau geeft binnen vier maanden rapportage aan de Federatie als blijkt dat opsporing van het lid onmogelijk blijft. Met ingang van 1 oktober vervalt onmiddellijk zonder kennisgeving het lidmaatschap van het betreffende lid en vervalt alles wat op het tuinkavel aanwezig is aan de Federatie.
 • De meterstand van de elektra dient elk jaar in augustus te worden doorgegeven aan het secretariaat. Het verschuldigde bedrag wordt in rekening gebracht bij de jaarrekening. De meteropnemer neemt in augustus steekproeven om verzegeling van de kast, de ampère en meterstand te controleren.
 • De betalingen kunnen uitsluitend per giro overgemaakt worden op postrekening 4600175, ten name van de Federatie.

Indien de betaling, na inschakeling van het incassobureau, niet binnen vier maanden is betaald zal het lid volgens artikel 8 van de Statuten voor vervallenverklaring worden voor gedragen.

Artikel 6

De vergaderingen worden onderscheiden in:

 1.  Algemene ledenvergadering;
 2.  Buitengewone ledenvergadering;
 3.  Bestuursvergadering;
 4.  Commissievergadering;
 5.  Gecombineerde bestuursvergadering/commissievergadering

Artikel 7

Oproepingen ter vergadering voor de leden, moeten tenminste 8 dagen voor de datum van te houden vergadering geschieden.

Artikel 8

De Federatie heeft 6 commissies, te weten:

 1. De bouwcommissie: Haar taak staat omschreven in de bouwvoorschriften.
 2. De tuincommissie: Haar taak staat omschreven in de tuinvoorschriften.
 3. De kascommissie: Haar taak staat omschreven in de Statuten en Huishoudelijk Reglement 
 4. De barcommissie. Haar taak wordt afgesproken met het bestuur en heeft als richtlijn de Drank- en Horecawetgeving.
 5. De ontspanningcommissie: Haar taak wordt afgesproken met het bestuur.
 6. De redactiecommissie. Haar taak: Samenstellen en drukken tuin/clubblad.

Het werk van deze commissieleden wordt als algemeen werk beschouwd.

De verkiezing en aftreding van de onder 1, 2 en 3 genoemde commissies is geregeld in artikel 14 (3) en 15 (1 + 2) van de Statuten.

De verkiezing van de onder 4, 5 en 6 genoemde commissies vinden in principe plaats op een ledenvergadering. Zij kunnen echter ook tussentijds gekozen worden. Zij worden voor onbepaalde tijd gekozen. Het moment van aftreden bepalen de commissieleden zelf.

Ten aanzien van punt 4, de barcommissie, geldt dat zij elk contant bedrag boven de € 900,00 terstond moeten storten op de girorekening van de barcommissie, van welke rekening de penningmeester de afschriften ontvangt.

Ten aanzien van de girorekening van de barcommissie geldt, dat elk bedrag boven de

€ 2000,00  van het saldo, terstond op de girorekening van de Federatie dient te worden gestort.

Ten aanzien van de gasdepothouder geldt, dat hij elk bedrag boven de  € 900,00 terstond op de girorekening van de Federatie dient te storten.

Artikel 9

Elke commissie maakt op de grondslag waarop zij is ingesteld een regeling van de wijze waarop zij haar taak zal vervullen.

Daartoe aangewezen bestuursleden zullen namens het bestuur vertegenwoordigd zijn bij de werkzaamheden der commissies en rapport uitbrengen aan het bestuur over de activiteiten van de commissie, waarvan zij contactpersoon zijn.

Zij zullen daartoe aanwezig zijn bij de commissievergaderingen en kunnen aan de besprekingen deelnemen doch hebben geen stemrecht. Derhalve zijn de commissies gehouden het bestuur (zeker een toegewezen contactpersoon) te berichten wanneer een vergadering plaats vindt.

Het bestuur stelt aan de hand van een, door de afzonderlijke commissies op te maken begroting vast, hoe de uitgaven van de commissies worden gedekt.

Iedere commissie is verplicht om er zorg voor te dragen, dat voor 5 januari van ieder jaar een financieel verslag wordt ingeleverd bij de eerste penningmeester.

Tevens zijn zij verplicht een verslag op te maken over de activiteiten gedurende het afgelopen jaar en dit per gelijke datum in te leveren bij de eerste secretaris.

De ontspanningscommissie heeft de zelfde rechten en plichten als de andere commissies, welke omschreven staan in de Statuten onder artikel 15, echter met de volgende uitzondering: Het is niet verplicht dat de ontspanningscommissie geformeerd wordt. De vereniging kan, organisatorisch, ook zonder ontspanningscommissie voortbestaan.

Per lid wordt per jaar een bijdrage, vastgesteld door de ledenvergadering ten behoeve van het O.C.- werk in rekening gebracht.

Artikel 10

Het bestuur zorgt voor de uitvoering en de naleving van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement.

De eerste voorzitter is belast met de algemene leiding.

De eerste secretaris, hierin bijgestaan door de 2e secretaris, is belast met:

 • Het bijhouden der notulen van alle vergaderingen;
 • het bijeenroepen van de vergaderingen;
 • de correspondentie;
 • het overige administratieve werk;
 • de zorg voor het archief;

Met de eerste voorzitter en de eerste penningmeester tekent hij alle schriftelijke verbintenissen door of namens de Federatie aangegaan.

De eerste penningmeester is belast met het beheer van de gelden van de Federatie, waaronder de spaarrekening, de algemene girorekening, de girorekening van de barcommissie, de girorekening van het gasdepot en de girorekening van de ontspanningscommissie. Hij betaalt de rekeningen t.b.v. voldoening van de vorderingen op de Federatie.

Hij beheert alle rekeningen zodanig, dat voor de Federatie het grootste rentevoordeel wordt verkregen. Hij maakt de jaarlijkse begroting en doet op de bestuursvergadering verslag van de respectievelijke rekeningsaldo’s.

Hij is bevoegd alle uitgaven van de Federatie te doen, echter na overleg en goedkeuring van het bestuur, echter met een limiet van € 11.000,00 per uitgave en boven dit bedrag tevens voorzien van een handtekening van een ander bestuurslid.

Hij verstuurt de rekeningen van de tuinhuur etc. en houdt toezicht op de betaling daarvan. Hij maant leden schriftelijk aan indien zij niet aan de betalingsvoorwaarden voldoen.

Bij het niet nakomen van betaling van het openstaand bedrag, zal hij de vordering in handen geven van het incassobureau. De kosten van deze incasso zijn eveneens voor rekening van het lid.

Indien het lid, na inschakeling van een incassobureau, de vordering betaalt zonder de kosten van het incassobureau te voldoen, zal hij het lid alsnog aanmanen voor deze kosten. Indien deze incassokosten na aanmaning niet binnen een termijn van 10 dagen zijn betaald, zal het lid worden voorgedragen voor vervallenverklaring ingevolge artikel 8 van de Statuten.

De tweede functionarissen staan hun eerste functionaris bij in hun werkzaamheden en vervangen deze bij afwezigheid.

De algemeen functionaris staat de overige bestuursleden zonodig bij hun werkzaamheden terzijde en vervangt hen bij afwezigheid.

Artikel 11

De contributie en huur der Federatie wordt vastgesteld op een ledenvergadering.

Artikel 12

In spoedeisende gevallen of wanneer het besluit ener vergadering twijfel overlaat of het in  overeenstemming  is met de mening der meerderheid van de ledenvergadering, kan het bestuur een referendum onder alle stemgerechtigde leden uitschrijven. De uitslag van het referendum heeft dezelfde waarde als een besluit, genomen tijdens een vergadering.

Artikel 13 

Bij het overdragen van tuinen moet de opstal worden getaxeerd door een erkend makelaar taxateur. De kosten hiervan zin voor rekening van de verkoper.

De verkoper kan bij het bestuur uit een lijst van drie taxateurs een keus maken, nadat hij eerst het bestuur schriftelijk kennis heeft gegeven zijn tuin weg te willen doen.

De taxateur maakt zijn rapport volgens een % verdeling, huisjes die niet boven de 20% komen, worden automatisch sloop. Huisjes die boven de 20% komen, worden berekend naar de geldende basisprijs van A: € 335,00 per m2,  B: € 285,00 per m2 en C:  €  235,00 per m2.

Het aantal m2 maal A, B, of C is het bedrag wat met de % uitkomst van de taxateur het verkoopbedrag bepaalt.

De basisprijs, voor huisjes van €  335,00 per m2, voor schuurtjes van € 155 per m2 en voor broeikassen van € 85,00 per m2, kan op een ledenvergadering, als dit nodig mag blijken, verhoogd worden.

Er staat de verkoper nog een beroep open, om als hij het niet met het bedrag eens is, een andere taxateur uit de twee overgeblevenen te kiezen voor een hertaxatie. Dit geldt ook voor het bestuur. In geval van hertaxatie zij de kosten voor de aanvrager.

Bij geschil tussen de makelaar en de bouwcommissie, heeft laatste eveneens een beroepsmogelijkheid bij het bestuur.

Zowel de taxatie van de makelaar, de bouwcommissie en die van de tuincommissie hebben een geldigheidsduur van maximaal één jaar. Is deze periode verstreken dan zal er opnieuw een waardebepaling moeten worden vastgesteld.

Alvorens een tuin, via de mededelingenkastjes, te koop aangeboden kan worden, moet de verkoper een akkoord verklaring hebben ondertekend, waarin hij met het getaxeerde bedrag instemt. Hierna is terugkomen op verkoop, met uitzondering van speciale omstandigheden, niet meer mogelijk.

De kosten zullen dan door het lid betaald moeten worden.

Taxatie van de tuin loopt via de tuincommissie, volgens een vastgestelde prijslijst. Ook met de uitkomst van de tuintaxatie, zal de verkoper bij ondertekening, kenbaar moeten maken hiermee in te stemmen.Hierna mag niets meer van/uit de tuin verwijderd worden, tenzij het op de verkoopprijs in mindering wordt gebracht.

Indien een vijver of rotstuin in de te verkopen tuin aanwezig is, dient dit eveneens in het tuintaxatierapport vermeld te worden.

De regeling omtrent de overdracht/ overname/ vergoeding/ slopen/ meenemen van de vijver en rotstuin blijft een verantwoording van de verkoper en koper en niet van de Federatie.

Bij het laten bezichtigen van ter verkoop aangeboden huisjes moeten de taxatierapporten, van de bouw- en tuincommissie, in de huisjes aanwezig zijn.

Tevens moeten de deksels van de septictank, zinkput en stapelputten zichtbaar zijn.

De inboedel wordt niet mee gerekend en zal door de verkoper mee genomen dienen te worden, tenzij de koper hier anders mee instemt. (overname)

Artikel 14

Het beschadigen of doen beschadigen van het complex is ten allen tijde voor rekening van het betrokken lid. (Ook als dit ontstaat door derden die namens het lid handelen.)

Artikel 15

Het is verboden;

 • greppels te graven op het openbaar tuingedeelte, paden etc.;
 • propaganda te voeren op politiek of godsdienstig terrein;
 • vuilnis en/of huishoudelijk afval buiten de tuinen of terrein te werpen of te deponeren. Vuilnis en/of huishoudelijk afval dienst te worden aangeboden bij de perscontainer. Door het bestuur kunnen hier voorwaarden aan worden verbonden, die dan als regelgeving gelden en gevolgd dienen te worden. Veranderingen zullen tijdig via het mededelingenbord en tuin/clubblad bekend worden gemaakt.
 • paden en/of sloten te versperren of te verontreinigen;
 • afrasteringen te verbreken of te beschadigen;
 • ongevraagd en zonder toestemming een andermans tuin te betreden;
 • honden en/of katten op het complex te laten los lopen of uit te laten. De eigenaar van hond of kat heeft de verplichting zijn dier een halsband met naam en tuinnummer te laten dragen.Honden en katten dienen zodanig te worden gehouden, dat zij niet in andermans tuin kunnen komen. Bij elke overtreding zal hier een administratiebedrag van € 25,00 geheven worden.
 • Leden die na het beëindigen van het tuinseizoen een huisdier onverzorgd achter laten, zullen onvoorwaardelijk voorgedragen worden, tot het vervallen verklaren van het lidmaatschap;
 • kleinvee en/of pluimvee te houden;
 • mesthopen of putten te hebben, zonder dat deze aan het directe gezicht zijn ontrokken;
 • van 1 oktober tot en met 31 maart daaraanvolgende op de tuin te overnachten. Beperkte ontheffing hiervan is mogelijk via het bestuur;
 • met motorvoertuigen op meer dan twee wielen op het complex te komen, behalve voor de aanvoer van glas, mits het bestuur hiervan tijdig op de hoogte wordt gesteld, of indien om andere reden ontheffing door het bestuur wordt verleend;
 • rijwielen, rijwielen met hulpmotor, motorrijwielen en andere obstakels op de paden te plaatsen;
 • wasgoed anders dan aan de achterzijde van het tuinhuis te drogen;
 • op de tuinen en het gehele complex tuin- en ander afval te verbranden;
 • balspelen te doen op het complex, uitgezonderd op de speelweide, echter niet voor het raamgedeelte van het clubhuis;
 • het leidingwater anders dan voor huishoudelijk gebruik te benutten. Besproeien van de tuin is toegestaan, mits handmatig en niet mechanisch.Het sproeien is verboden tussen 17.00 en 20.00 uur en gedurende de nacht;
 • Op het niet goed of helemaal niet afsluiten van het water in het gesloten seizoen en schade ontstaat tijdens of na een vorstperiode zal een financiële sanctie worden opgelegd van € 100,-
 • de gehuurde tuin als opslag te gebruiken;
 • handel te drijven op het complex zonder schriftelijke toestemming van het bestuur;
 • tussen de tuinen een hogere afrastering te hebben dan 70 cm;
 • boten en/of vlotten te meren of te bevaren in de sloten behorende bij het complex;
 • tuinen en/of tuinhuizen te verhuren, alsmede tuinen en/of tuinhuizen aan derden uit te lenen of ter beschikking te stellen zonder schriftelijke toestemming van het bestuur.Bij overtreding is direct artikel 8 van de Statuten van toepassing. Ontheffing op het uitlenen en ter beschikking stellen is mogelijk via het bestuur. Dit voor ten hoogste vier weken, tenzij bij bijzondere omstandigheden door het bestuur anders wordt bepaald.
 • radio’s, bandrecorders, etc buiten het tuinhuis te laten spelen of deze binnen zo luid te laten spelen dat het buiten hinderlijk is;
 • van 1 april tot en met 30 september dagelijks van 22.00 tot 08.00 en de zondagen elektrisch- en ander gereedschap te gebruiken welk lawaai en overlast veroorzaakt.
 • elkaar op enigerlei wijze overlast aan te doen.
 • Het telen van, het in bezit hebben van, het verwerken van en het verhandelen van wietplanten is verboden, zoals wettelijk bepaald.Op het tuinpark van de Federatie geldt het gedogen van max. 5 wietplanten NIET.!  Bij overtreding wordt een waarschuwing gegeven. De wietplanten worden vernietigd en er wordt een financiële sanctie opgelegd van € 100,-
 1. Bij herhaling treedt art.8 in werking t.a.v. vervallen van het lidmaatschap.
 2. Bij overtreding van een of meer der in dit huishoudelijk reglement omschreven verbod- bepalingen, zal een financiële sanctie opgelegd  worden van € 25,00 per geconstateerde overtreding.(Behoudens waar het bij een artikel anders is aangegeven).
 3. Bij overtreding in herhaling, of weigering om aan een of meerdere verbodsbepalingen te voldoen, kan het bestuur artikel 8 van de Statuten ten uitvoer brengen.

 

Artikel 16

Lid 1

Ter verbetering en onderhoud van het complex is ieder lid verplicht maximaal 15 uren per jaar kosteloos algemeen werk te verrichten.

Deze regeling geldt niet voor de leden, die de leeftijd van 70 jaar bereikt hebben.

Algemeen werk bestaat uit;

Vrijwillige, vaste voor de Federatie vereiste functies zoals;

Bestuur, commissies, barmedewerkers, bedienaars hakselaar en vuilniscontainer, schoonmakers clubgebouw, loodgieters, elektriciens, opnemer stand elektrameter, Vlaggenist/zager, algemeen onderhoudsman, gasdepot-houder en tractorchauffeur.

Deze vaste functies behelzen in het algemeen een veelvoud van de verplichte 15 uren.

Onderhoud op/aan het complex;

Deze werkzaamheden worden door de tuin- en bouwcommissie bepaald en uitgevoerd in overleg met de leden.

Niemand kan aangewezen worden voor werkzaamheden, welke hij/zij lichamelijk niet kan of mag verrichten.

De leden die geen vaste functie hebben, verrichten Algemeen Werk onder b.

Zij worden via de tuin- of bouwcommissie opgeroepen voor een bepaalde dag en tijd hun werk te komen verrichten.

De oproep dienst maximaal 2 weken vóór datum aan de betreffende leden te worden bekend gemaakt via het mededelingenbord.

Zij kunnen ook zelf, voor 1 april van elk kalenderjaar, bij de tuincommissie aangeven wanneer ze kunnen werken en welk werk ze eventueel niet kunnen doen.

Indien men op de opgeroepen dag verhinderd zou zijn, dient men dit uiterlijk tot drie dagen voor datum en met gegronde redenen omkleed bij de betreffende commissie kenbaar te maken.

Bij het niet voldoen aan de oproep, zonder kennisgeving aan de betreffende commissie, wordt door het bestuur op aangeven van de commissie een administratiebedrag van € 25,00 opgelegd.

Bij het niet voldoen aan een 2e oproep, zonder kennisgeving aan de betreffende commissie, wordt een administratiebedrag van € 50,00 opgelegd.

De niet gewerkte uren worden niet in mindering gebracht.

 Bij het niet voldoen aan een 3e oproep, zonder kennisgeving aan de betreffende commissie, zal het betreffende lid worden voorgedragen voor vervallenverklaring volgens artikel 8 van de Statuten.

 

Lid 2

Afkopen van 9 van deze verplichte 15 uren algemeen werk is mogelijk. Dit tegen een bedrag van € 12,00 per niet gewerkt uur. De resterende 6 uren kunnen niet afgekocht worden.

Indien een opgeroepen tuinlid, om welke reden dan ook, niet kan voldoen aan de oproep voor algemeen werk voor die dag of voor de gehele 15 uur, dient het betreffende tuinlid zelf zorg te dragen voor een vervanger. De vervanger moet minimaal 16 jaar oud zijn.

 De eventuele kosten voor deze vervanger zijn voor rekening van het betreffende lid en niet voor de Federatie.

Indien tussentijds een tuin verkocht wordt, dient de verkoper naar rato van tijd zijn verplichte uren van algemeen werk voor de verkoop voldaan te hebben. Indien deze uren niet gewerkt zijn zal bij de officiële verkoop een bedrag van € 25,00 per niet gewerkt uur in mindering worden gebracht op de verkoopprijs.

Leden die in het tuinseizoen niet aan hun algemene werkuren hebben voldaan wordt  € 25,00 per niet gewerkt uur in rekening gebracht.

Lid 3

De algemene werkzaamheden worden door de tuin- of bouwcommissie bepaald en in overleg door de tuinleden uitgevoerd.

Indien de betreffende commissie van mening is, dat de werkzaamheden niet volgens gemaakte afspraak zijn verricht of niet aan de volledige werktijd is voldaan, zal dit terstond aan het betreffende tuinlid worden medegedeeld.

Bij verschil van mening tussen de commissie en het betreffende lid omtrent  de werkzaamheden of de gewerkte tijd zal dit eveneens worden medegedeeld aan het bestuur van de Federatie.

Indien een tuinlid bij herhaling de werkzaamheden niet volgens afspraak of de volledige tijd verricht, zal het betreffende tuinlid bij het bestuur van de Federatie worden voorgedragen voor vervallenverklaring ingevolge artikel 8 van de Statuten.

Artikel 17

Het fietsen op het complex is toegestaan, doch slechts met een maximum snelheid van 10 km p/u. Rijwielen met hulpmotor mogen uitsluitend als rijwiel gebruikt worden doch onder alle omstandigheden met afgezette motor.

Motorrijwielen vallen onder dezelfde bepalingen als reeds omschreven.

Het rijden op bromfietsen is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van het bestuur.

Artikel 18

Het bestuur en door het bestuur aangewezen commissieleden, in het bezit van een geldige legitimatie, uitgegeven door het dagelijks bestuur, hebben te allen tijde recht van toegang tot de afzonderlijke tuinen, althans mag hun de toegang niet geweigerd worden.

Artikel 19

Op en/of aanmerkingen, de Federatie betreffende, moeten uitsluitend schriftelijk worden ingediend bij de eerste secretaris, postbus 94283, 1090 GG Amsterdam, adres- en gezinswijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden opgegeven.

Artikel 20

Het bestuur kan in bepaalde gevallen gebruik van transportmiddelen, zoals omschreven in art. 15 sub. K, toestaan.

Artikel 21

Het aanbrengen van radio en/of televisieantennes buiten het tuinhuis is toegestaan, mits niet hoger dan 50 cm boven de bok van het dak. Schotelantennes mogen los op een paal staan, mits als eerder omschreven en dan alleen aan de achterzijde van het huis.

Artikel 22

Ter voorkoming van overlast voor anderen en uit oogpunt van hygiëne zijn alle leden die een hond bezitten, verplicht, als hij/zij hun hond uitlaten, dit buiten het complex te doen.

De honden moeten buiten de eigen tuin, op het complex, altijd aangelijnd meegevoerd worden.

et is verplicht een schepje met papieren- of plasticzak bij zich te hebben, dit bij eventuele ongelukjes onderweg op het complex.

Men moet dan de zaak opscheppen en thuis in de eigen vuilnisbak weggooien. Het één en ander geldt ook voor uw bezoekers, u blijft daar namelijk verantwoordelijk voor.

Bij het niet nakomen van bovenstaande bepalingen, zullen per overtreding administratiebedragen geheven worden van € 25,00

Artikel 23

Algemeen

 • Bij wangedrag kan elk lid voorwaardelijke vervallenverklaring opgelegd worden.
 • De aanvoer van verse mest is alleen toegestaan buiten het zomer seizoen, door de mestleverancier, aangewezen door het bestuur, zie ook ar.7 sub. K.
 • Daar waar het noodzakelijk is dient men ruimte ter beschikking te houden ten behoeve van de laan naamborden.
 • Leden, welke zich bij de collectieve verzekering hebben aangesloten, zullen bij een eventuele schade, de schadevergoeding ontvangen via de Federatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bouwcommissievoorschriften van de

 

Federatie van Amsterdamse amateur-tuinders

 

Artikel 1

 

De bouwcommissie wordt op een ledenvergadering gekozen volgens art. 15 der statuten en bestaat uit minimaal 3 leden, welke toezicht houden op:

 

Het oprichten, wijzigen, onderhoud en het gebruik van bouwsels, op de door de Gemeente Amsterdam te verhuren volkstuincomplexen.

 

Artikel 2

 

Onder bouwsel wordt verstaan, een tuinhuis bestemd of ingericht voor het verblijf van mensen; een kweekkas; schuur; kist voor gereedschap; pergola; tuinhek; e.d.

 

Artikel 3

 

De door de ledenvergadering benoemde bouwcommissie houdt toezicht op de bouw, verbouw, verplaatsing en onderhoud van huisjes, kassen en andere bouwsels, welke moeten voldoen aan de bepalingen van de gemeente Amsterdam en Ouder Amstel, plus de door het bestuur uitgegeven of uit te geven voorschriften.

 

Bij het ter verkoop aanbieden van opstallen stellen zij een rapport samen van de staat van onderhoud, dit nog gesteund door een rapport van een beëdigd makelaar taxateur. (Zie verder regeling verkoop huisjes in art. 13 Huishoudelijk Reglement)

 

Het een en ander wordt later aan de aspirant kopers ter inzage gesteld.

 

Algemene Bouwvoorschriften

 

Artikel 4

 

 1. Het is verboden, zonder vergunning van de bouwcommissie, bouwsels op te richten of te wijzigen

 

Het bouwen of verbouwen van huisjes en/of kassen en/of schuren is geoorloofd  nadat een bouwvergunning hiervoor, uitgegeven door de gemeente Ouder-Amstel, is ontvangen en de legeskosten zijn voldaan.

Uit oogpunt van tuinieren is het toegestaan een kas en een schuur te plaatsen, mits de gezamenlijke oppervlakte niet groter is dan 12 m2. Deze kas moet onbeschilderd zijn, geen opslagplaats zijn en moet zichtbaar dienst doen als planten- en of kweekkas. Verder gelden alle voorschriften.

 

Om in het bezit te komen van deze vergunning moet een bouwaanvrage en een bouwtekening worden ingediend bij de bouwcommissie.

 

Nadat de bouwcommissie en de dienst der Publieke Werken der Gemeente deze tekening voor akkoord hebben getekend, mag met het bouwen worden begonnen.

 

 1. Bouwsels, welke worden opgericht of gewijzigd, zonder dat de daarvoor            genoemde bouwvergunning is verstrekt, zullen moeten verwijderd. De huurder van de tuin zal hierover per aangetekend schrijven door het bestuur in kennis  worden gesteld.

Indien de huurder van de tuin hieraan geen gevolg geeft zal het bouwsel voor zijn rekening en risico worden verwijderd.

 

 1. De tekening moet gemaakt worden in een verhouding van 1 : 50, uitsluitend op verenigingstekenpapier, dit is bij de bouwcommissie verkrijgbaar en moet bevatten;

 

een platte grond van de indeling, alle zijaanzichten met daarbij vermeld de  hoofdmaten. Tevens moet de tekening een situatieschets bevatten, in een  verhouding van 1 : 200 van de plaatsing van het object op de tuin.

 

Door de Federatie zal zorg gedragen worden voor het kopiëren in drievoud van  de tekening.

 

Eén exemplaar voor de Gemeente; Eén exemplaar voor de bouwcommissie; Een exemplaar voor het betrokken lid.

 

Eventuele kosten zullen in rekening gebracht worden.

 

 1. Bouwsels mogen alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn opgericht.

 

Voorschriften waaraan bouwsels moeten voldoen

 

Artikel 5

 

Bij het maken van een tekening moet met de volgende voorschriften rekening worden gehouden.

 

 

Tuinhuisjes

 

 1. Het geheel moet opgetrokken worden van hout of weerbestendig materiaal. Indien gewenst mag een stenen onderbouw gemetseld worden met een  maximum hoogte van 80 cm. Boven de vloer. Een geheel stenen opbouw is niet toegestaan.

 

 1. De totale oppervlakte van een huisje mag niet meer, inclusie veranda, serre, etc.

bedragen dan 28 m2.

 

De verhouding tussen lengte en breedte van een tuinhuis moet zodanig zijn dat   het geheel past binnen een vierkant met zijden van 6 meter.

 

 1. De huisjes mogen alleen een begane grond en een vliering bevatten, op welke laatste niet geslapen mag worden.

 

 1. De bovenkant van de vloer moet tenminste 20 cm. En mag ten hoogste 30 cm. boven het aangrenzende terrein zijn gelegen.

Alleen bij de toepassing van een gewapende betonplaat mag deze afmeting worden verminderd tot 15 cm.

 

 1. Het tuinhuis mag nergens dichter dan 2.50 m. bij de grens van het tuinperceel worden gebouwd, met dien verstande dat waar de grens door een sloot wordt gevormd, deze afstand ten minste 3.50 m. uit de waterlijn moet zijn maar zodanig dat de achterrooilijn van de tuintjes op een lijn liggen/komen.

 

 1. De goot of boeiinghoogte mag niet meer bedragen dan 2.50 m. boven het aangrenzende terrein.

 

 1. De nokhoogte mag niet meer bedragen dan 3.25 m. gemeten vanaf de bovenkant vloer.

 

 1. De vrije hoogte van de vertrekken moet tenminste 2.20 m bedragen.

 

 1. De helling van een dakvlak moet een verhouding van 1 : 3 gemaakt worden.

 

 1. Het maken van rookkanalen is alleen toegestaan als omschreven onder; schoorstenen. Gevelontluchting is toegestaan.

 

 1. De ontluchting/afvoer van een geiser moet uitsluitend via gevelontluchting gemaakt worden.

 

 1. In elk vertrek moet een buitendeur of een naar buiten draaiend vluchtraam, van voldoende afmetingen, niet hoger dan 80 cm. boven de vloer, ter ontkoming bij brand, aanwezig zijn.

 

Bovendorpels van raam- en deurkozijnen in de gevel moeten op één hoogte liggen.

 

Per slaapplaats moet tenminste 4 m3 inhoud beschikbaar zijn.

 

 1. De huisjes moeten voorzien zijn van een goed afsluitbaar toilet,welke niet los    van de huisjes mag worden geplaatst of aan de huisjes worden aan of        Het toilet mag niet van buitenaf bereikbaar zijn.

 

 1. Een aanwezige doucheruimte moet zijn voorzien van een deugdelijke ventilatie of raam.

 

 1. In de onmiddellijke nabijheid van kooktoestellen moeten de wanden bestaan uit brandwerend materiaal.

 

 1. De huisjes mogen niet in een kleur geschilderd worden die het landschappelijk schoon schaadt.

 

 1. Het geheel moet voldoen aan redelijke eisen van constructie en voldoende          waarborg bieden tegen de hinder van vocht en tocht.

 

 1. Het lichtdoorlatend muuroppervlak moet tenminste 17% van de vloeroppervlakte bedragen en het ventilerend oppervlak tenminste 5%.

 

 1. De plaatsbepaling van bouwsels moet geschieden in overleg met de

 

 1. Een ieder is verplicht om er zorg voor te dragen dat, gerekend vanaf het moment van aanvang, het te bouwen object, althans aan de buitenzijde, binnen eén jaar            voltooid is.

 

 1. Een ieder, die een “sloophuis”aanvaardt, is verplicht om er zorg voor te

dragen,dat het te slopen object binnen 6 maanden gesloopt is en dat de sloopmaterialen op legale wijze en volgens de richtlijnen van de betreffende gemeente worden afgevoerd. De kosten die hiermee gemoeid zijn, komen voor rekening van de koper.

 

 1. Afdakjes boven de deur zijn toegestaan, tenzij aan de volgende maten wordt voldaan, maximaal 50 cm. uit de gevel, breedte van de deur plus 10 cm. aan weerszijde. De te gebruiken materialen uitsluitend in overleg met de

 

 1. De afvoer van het toilet moet worden aangesloten op een septictank van tenminste 1 m3 inhoud en vervolgens lozen op een zinkput van voldoende afmetingen. Deze zinkput wordt geplaatst op een afstand van tenminste 0,5 m. uit de aangrenzende tuin of laan en 3 m. uit de sloot.

 

 

 1. Afvoeren van gootstenen moeten rechtstreeks aangesloten worden op een zinkput. Afvoeren rechtstreeks of via een put naar de sloot zijn verboden.

 

 1. Ieder lid is verplicht een septictank te hebben.

 

 1. De putten moeten door een stevig deksel luchtdicht worden afgesloten.

 

Bij het niet goed functioneren van de putten en voor het lozen van afvalwater      rechtstreeks op de sloot wordt een administratiebedrag van € 50,00 opgelegd.

 

 

Broei - of kweekkassen

 

Artikel 6

 

 1. De vrije afstand tussen een kas en de grens van het tuinperceel moet tenminste 0,50 m.

bedragen.

 

 1. De vrije afstand tussen kas en tuinhuis moet tenminste 1 m. bedragen. Deze tussenruimte mag op generlei wijze worden overdekt.

 

 1. De vloeroppervlakte van een kas mag nooit meer dan 12 m2. zijn.

 

De lengte mag niet meer dan 4 m. bedragen en de hoogte niet meer dan 2,50 m., gemeten vanaf de kruin van het langs de tuin gelegen pad. Het dak mag maximaal 25

 1. oversteken.

 

 1. Een kweekkas mag alleen bestaan uit een houten of aluminium geraamte en glas en een borstwering van max. 0.80 m. steen.

 

 1. De afstand tussen de kas en de sloot moet minimaal 3,50 m. bedragen, gemeten vanuit de waterlijn.

 

Schoeiingen

 

Artikel 7

 

Bij het maken van schoeiingen dient men dient men rekening te houden met de bodemgesteldheid d.w.z de te gebruiken palen moeten een lengte hebben van 1,75 m tot 2 m. wil men verzekerd zijn van een degelijke afscheiding. De hoogte van de schoeiiing is bepaald op 25 cm. boven de waterlijn, daar deze hoogte wisselend is, kan men de hoogte meten op het zelfde moment aan de middelsingel. De schoeiing dient aan te sluiten aan de aangrenzende schoeiingen.

 

Schuur

 

 

Artikel 8

 

 1. Een schuur mag slechts bestaan uit een begane grond verdieping en mag slechts als bergplaats benut worden. Het dak mag een puntdak of platdak zijn.

 

 1. Het uitwendige grondoppervlak mag niet meer bedragen dan 6 m2 waarbij de grootste lengte niet meer dan 3 m mag bedragen.

 

 1. Het overstek van het dak moet minimaal 0,20 m zijn en mag maximaal 0.30 m bedragen.

 

 1. Bij een puntdak mag de hoogte tussen het hoogste punt en de bovenkant vloer niet meer bedragen dan 2,40 m. Bij een platdak mag dit niet meer bedragen dan 2,25 m.

 

 1. Bij een puntdak mag de hoogte tussen onderkant puntdak en bovenkant vloer niet meer dan 1,90 m bedragen, gemeten langs de opgaande buitenwand. Bij een plaatdak mag deze hoogte niet meer bedragen dan 2,15 m.

 

 1. In beide zijgevels moeten ramen zijn aangebracht. De afmetingen van deze ramen mogen niet groter zijn dan 0,30 m X 0,50 m. De afstand tussen vloer en onderklant raam moet minimaal 1,30 m. bedragen.

 

 1. De afstand tussen een schuur en het tuinhuis moet minimaal 1 m bedragen en deze ruimte mag niet worden overdekt.

 

 1. Een schuur mag een stenen borstwering van maximaal 0,50 m hebben en moet verder geheel uit hout of weerbestendig materiaal bestaan.

 

 1. Een schuur mag nergens dichter bij de grens van een tuinperceel worden gebouwd dan 0,50 m met dien verstande daar waar de grens door een sloot wordt gevormd, deze afstand tenminste 3,50 m moet bedragen, gemeten uit de waterlijn.

 

 1. Bij plaatsing van de schuur naast het tuinhuis moeten de achterrooilijnen gelijk liggen.

 

 1. Een schuur mag ook bestaan uit een bouwpakket van een tuin – of bouwleverancier, mits dit aan de oppervlakte voldoet.

 

 1. Ontheffing van de punten 9 en 10 is mogelijk via de Bouwcommissie.

 

Pergola’s

 

Artikel 9

 

 1. Onder een pergola wordt verstaan een open bouwwerk, bestaande uit pijlers en een open dak latwerk, hetwelk men door planten kan laten begroeien.

 

 

 1. De afstand tussen een pergola en een sloot mag niet minder dan 2 m. bedragen, gemeten vanuit de waterlijn.

 

 1. De hoogte van een pergola mag niet meer bedragen dan 2,50 m. gemeten van de kruin van het pad dat langs de tuin loopt.

 

 1. De grootste lengte van een pergola mag niet meer bedragen dan 5 m.

 

 1. De grootste breedte van een pergola mag niet meer bedragen dan 2 m.

 

Gereedschap- en Gaskist

 

Artikel 10

 

 1. Een gereedschapskist mag niet hoger zijn dan 0,80 m, gemeten vanuit het maaiveld, niet breder dan 60 cm en langer dan 2,50 meter.

 

 1. Alleen in overleg met de bouwcommissie kan na goedkeuring een gereedschapskist tegen het tuinhuis worden geplaatst. Gasflessen dienen opgeborgen te worden in een gaskist. De kist mag maximaal 4 gasflessen bevatten. De maximale hoogte is 80 cm, de breedte 60 cm en de lengte 120 cm. Er mogen geen losse gasflessen op de tuin worden geplaatst.

 

Schoorstenen

Artikel 11

 

 1. Het maken van een schoorsteen is toegestaan indien deze van brandveilig materiaal wordt opgetrokken.

 

2..        De schoorsteen mag niet meer dan 0.20 m2 buiten het tuinhuis uitsteken. Het rookkanaal niet meer dan 0.30 m boven het dakbeschot.

 

 1. Als brandstof mogen uitsluitend propaangas/butagas of olie worden gebruikt.

 

 1. Op de tekening moet de plaats, constructie en de inrichting van de schoorsteen worden aangegeven.

 

 1. Bij de doorvoer van de kachel naar de schoorsteen zal bij een houten wand, van een dubbelwandige pijp gebruik gemaakt moeten worden.

 

 1. Het spreekt vanzelf dat iedere aanvraag voor een schoorsteen op zichzelf wordt beoordeeld, daar het niet mogelijk is, voor elk geval een vaste regel te stellen. Het plaatsen van een schoorsteen dient bij voorkeur te geschieden aan de achterkant van het tuinhuis en de omgeving niet te ontsieren.

 

Houten tussenscheiding

Artikel 12

 

Om een vergunning te verkrijgen tot het bouwen van een houten tussenscheiding tussen twee huisjes moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 

 1. De tussenscheiding moet zijn vervaardigd van hout.

 

 1. Niet hoger dan 2.00 meter

 

 1. Moet twee meter uit de slootkant staan en aan de voorkant niet voorbij het huisjes uitsteken.

 

 1. Mag uitsluitend op eigen grond staan.

 

 1. Geen overlast veroorzaken of kan gaan veroorzaken aan de buren.

 

 1. Moet van zodanige constructie zijn dat het geen gevaar oplevert.

 

 1. Mag uitsluitend geplaatst worden in overleg met de Bouwcommissie, wiens advies in deze bindend is.

 

 1. De Bouwcommissie verstrekt op aanvraag een vergunningsformulier.

 

Algemeen

 

Artikel 13

 

 1. Een bouwsel moet in voldoende staat van onderhoud worden gehouden en mag geen gevaar opleveren voor de veiligheid en/of gezondheid.

 

 1. Indien het bouwsel naar het oordeel van de Bouwcommissie niet voldoet aan de in deze voorschriften gestelde eisen, moet daaraan de door de commissie voorgeschreven voorzieningen worden getroffen binnen een door het bestuur gestelde termijn.

 

 

 

 1. De nodig geachte voorzieningen en de termijn worden bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht aan de huurder. Indien deze aan de aanschrijving geen gevolg geeft, zal de betreffende bepaling van art.8 der Statuten van toepassing zijn.

 

 1. De totale oppervlakte bebouwing en de verharding in de vorm van (sier) bestrating, broeibakken e.d mag niet meer bedragen dan 50% van het tuinoppervlak.

De tuin mag niet zichtbaar worden afgedekt door worteldoek ,folie enz.

 

 • Met waterlijn ( slootkant ) wordt bedoeld de sloot achter de tuinhuisjes.

 

 • Voor adviezen en/of vragen kunt U altijd bij de bouwcommissie terecht.

.

 

Septictank

 

Een Septictank is een: BIOLOGISCHE PUT: die wordt toegepast in een rioolstelsel wanneer   niet kan lozen op het gemeenteriool.

 

Omdat fecaliën niet op open water (sloten e.d ) mogen worden geloosd, moet dit onderdeel van de riolering apart worden aangesloten op een Septictank

 

De biologische werking van de Septictank ontstaat door de lange weg die de vaste stoffen in de put moeten afleggen. Dit heeft tot gevolg dat er in een Septictank een drietal schotten zijn gemaakt.

 

De gassen ontstaan door omzetting van de vaste stoffen, hierdoor vormt zich op de bodem een sliblaag en op de vloeistof een laag schuim, deze schuimlaag moet onaangetast blijven en voor een goede werking van de Septictank mogen dan ook beslist geen andere onderdelen van het rioolstelsel in de put worden ingevoerd.

 

Zelfs reiniging van de closetpot met bijtende middelen kan deze werking verstoren.

 

Daarom mag op de Septictank alleen het toilet worden aangesloten, de uitlaat wordt verbonden met een te maken stapelput, samen met het al eerder besproken huishoudelijk afvalwater.

 

Voorts wijzen wij erop dat het plaatsen van een tank het best kan gebeuren door een ter zake kundig iemand.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuincommissie voorschriften van de  Federatie van de Amsterdamse Amateur-tuinders

 

 

De Tuincommissie wordt op een ledenvergadering gekozen volgens artikel 15 der Statuten en bestaat uit minimaal 3 leden, welke toezicht houden op het algemeen onderhoud en verfraaiing van het complex.

 

De Tuincommissie roept de daarvoor beschikbare leden op voor het verrichten van het verplichte algemeen werk.

 

 

Artikel 1

 

Ter instandhouding van de slootkant moet men zich aan de volgende regels houden:

 

 1. Indien men gras wenst, moet dit kort gehouden worden. Voor het maaien van het gras aan de slootkant moeten aan de grenzen van de tuin twee planken in de sloot (in de breedte) aangebracht worden, zodat het gras voor de eigen tuin in de sloot blijft, direct na het maaien moet het gras en daarna de planken verwijderd worden.

 

 1. De slootkant moet onkruidvrij gehouden worden. De slootkant mag alleen worden afgedekt met natuurlijke materialen, zoals haksel, cacaodoppen, etc.

 

 1. Indien men de slootkant wil beplanten mag dit uitsluitend gedaan worden met zodenvormende gewassen, deze mogen de hoogte van 20 cm niet overschrijden. Aanplant hoger dan 20 cm mag men niet binnen 1 meter uit de sloot aanbrengen, inclusie de uitgroei.

De slootkant dient ten alle tijden bereikbaar te zijn.

 

 1. Ieder lid is verplicht een schoeiing te hebben. (Zie voor uitvoering bouwvoorschriften)

 

 

Artikel 2

 

De haag aan de voorkant moet 70 cm hoog zijn.

 

Tevens  bestaat de mogelijkheid:

 

 1. Deze haag te verwijderen en deze te vervangen door stoepbanden. Het aanleggen van deze stoepranden is voor rekening van de betreffende tuinder.

 

 1. Het aanleggen van stoepranden kan alleen in overleg met de tuincommissie i.v.m. uniformiteit.

De stoepranden dienen een afmeting te hebben van 5 x 15 x 100 cm. De stoepranden dienen 5 cm boven het maaiveld uit te steken.

 

 1. Indien de haag verwijderd wordt en stoepranden worden aangelegd, mag op eigen grond, 20 cm binnen de stoepranden, een gaasafrastering geplaatst worden.

De gaasafrastering dient groen van kleur en 60 cm hoog te zijn. Voor de uniformiteit dient bij de keuze van het gaas de tuincommissie geraadpleegd worden.

 1. Het blijft wel mogelijk om achter de stoepranden, in een eigen tuin, hagen te plaatsen.

 

 1. Bij verkoop of overdracht van een tuin dienen te hoge aaneen gesloten hagen en te hoge bomen teruggesnoeid te worden, zoals aangegeven in de voorschriften. Indien dit niet gebeurd worden de hagen en bomen niet meegenomen in de taxatie en zo nodig wordt het verwijderen cq. terug snoeien in mindering gebracht op de verkoop prijs. De nieuwe tuinder is dan verantwoordelijk voor het terug snoeien cq. verwijderen. Uit oogpunt van privacy mag aan de pad zijde een aaneen gesloten haag met een maximale breedte van 6 meter en een maximale hoogte van 1.80 meter staan.

 

De eventuele hagen tussen de tuinen mag 70 cm hoog zijn.

 

Een haag tussen twee huisjes mag 2 meter hoog zijn.

 

Artikel 3

In verband met gevaar voor kinderen mag, aan de slootkant van de tuin, een afrastering gemaakt worden van gaas of een haag, ter hoogte van maximaal 1 meter.

 

De afstand van de sloot moet ook minstens 1 meter zijn, een en ander in overleg met de Tuincommissie.

 

Artikel 4

 

Iedere tuin moet voorzien zijn van een deugdelijk hek met tuinnummer, welk naar binnen opendraait. De breedte bedraagt 1 meter inclusief de palen en de hoogte bedraagt 70 cm. Er dient tevens een ordentelijke brievenbus aanwezig te.

 

Artikel 5

 

Ieder lid is verplicht half pad en half sloot, grenzend aan zijn/haar tuin te onderhouden.

 

Het pad kan middels een milieuvriendelijk onkruidbestrijdend middel onkruid vrij gehouden worden.

 

Het onkruid bestrijden middels schoffelen is toegestaan, mits dat het pad niet schaadt.

 

Voor de bewoners van de tuinen aan de Dianalaan en de Planetenlaan geldt tevens, dat zij per huis verantwoordelijk zijn voor het aldaar gelegen stuk grasperk. Dit valt niet onder algemeen werk.

 

Voor de bewoners van de tuinen aan de midden- en buitensingel geldt dat zij het gehele pad tot aan de grasstrook dienen te onderhouden.

 

Het baggeren van de sloten wordt door het bestuur opgedragen aan derden en wordt door de penningmeester in rekening gebracht op de jaarnota.

 

 

Artikel 6

 

Gelet op de vrije doorgang van werkverkeer, ambulance, brandweer etc. is het verboden om overhangende en belemmerende begroeiing buiten de tuingrenzen te hebben.

 

 

Artikel 7

 

Wildgroei

 

Bij de verkoop van een tuin met te hoge of te veel bomen kan door het bestuur bepaald worden, dat deze gerooid of getopt moeten worden. Bedoeld worden hoge coniferen en dergelijke. Deze hebben een breed, niet diep groeiend wortelstelsel en waaien makkelijk om bij storm.

Het bestuur bepaalt in overleg met de Tuincommissie naar alle redelijkheid hoe de betaling van het rooien verdeeld wordt.

 

In bestaande situaties worden andere niet gevaarlijke bomen hiervan uitgezonderd.

De Tuincommissie zal, in overleg met de leden, er naar streven om in de toekomst de boomhoogte op ongeveer 7 meter te brengen/houden.. Zij zullen de leden adviseren om jonge bomen tijdig te toppen of te knotten om wildgroei te voorkomen en geen hooggroeiende bomen meer te planten.

 

Artikel 8

 

Taxatie

 

Taxatie van de beplanting wordt vastgesteld volgens een vaste prijslijst indicatie. De prijslijst ligt ter inzage bij de Tuincommissie en het Bestuur.

De prijslijst kan op de algemene ledenvergadering naar behoeven worden aangepast.

 

Artikel 9

 

 1. Buiten de verplichtingen van voorgaande artikelen, dient een lid zijn tuin zodanig te onderhouden, dat deze niet verwaarloost of overlast veroorzaakt voor de aangrenzende tuinen.

 

 1. Zodra de tuincommissie slecht of geen onderhoud van een tuin constateert, waardoor de tuin dreigt te verwaarlozen of overlast kan gaan veroorzaken, stelt zij het betreffende lid en het Bestuur hiervan schriftelijk in kennis. In deze schriftelijke kennisgeving vermeldt de Tuincommissie waaruit het achterstallig onderhoud bestaat en geeft tevens een termijn van maximaal 14 dagen aan, waarbinnen het onderhoud alsnog uitgevoerd dient te worden.

 

 

 1. Mocht het onderhoud niet binnen de gestelde termijn zijn uitgevoerd, wordt het bestuur door de tuincommissie hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Door het bestuur wordt het betreffende lid en de tuincommissie voor de tweede keer schriftelijk in kennis gesteld en dit gaat vergezeld van € 25,00 administratiekosten. In de tweede schriftelijke kennisgeving wordt door het bestuur tevens een laatste termijn van maximaal 14 dagen vastgelegd, waarbinnen het achterstallig onderhoud dient te zijn uitgevoerd.

 

 1. Mocht het achterstallig onderhoud niet binnen de tweede termijn zijn verricht en/of de opgelegde administratiekosten niet binnen deze termijn zijn betaald, zal het betreffende lid door het Bestuur schriftelijk worden voorgedragen voor vervallen verklaring ingevolge artikel 8 van de Statuten.

 

 1. Na constatering ingevolge lid 2 van dit artikel kan het lid bezwaar aantekenen bij de Tuincommissie en/of Bestuur. Mochten er gegronde redenen aanwezig zijn, dit ter beoordeling van de Tuincommissie en/of Bestuur, zal aan de uitvoering van lid 3 en 4 van dit artikel geen gevolg worden gegeven. Wel zal in overleg met de Tuincommissie naar mogelijkheden gezocht moeten worden om het achterstallig onderhoud binnen redelijke termijn uit te voeren.