Statuten

j t 4 6 9 92
zaaknummer: 120.762
STATUTENWIJZIGING
Heden, de drieëntwintigste maart negentienhonderd ----------------------
achtennegentig, verschenen voor mij, Mr Ernst Olof Faber, ---------------
notaris te Amsterdam: --------------------------------------------------------------
1. de heer Joost Jacob van Os, geboren te Amsterdam--------------------
op eenendertig mei negentienhonderd tweeëndertig, --------------------
gepensioneerde, houder van een Nederlands rijbewijs
wonende te . Amsterdam, -—-——-ongehuwd
2. de heer IJsbrand Feenstra, geboren te Amsterdam ---------------------
Op negen april negentienhonderd drieënveertig, --------------------------
bedrijfsleider, houder van een Nederlands rijbewijs
wonende te . Amsterdam, -—-- gehuwd; en ---------------------------------
3. de heer Rudi Martines Gietermans, geboren te Amsterdam op
elf juni negentienhonderd zesenveertig, ambtenaar, houder
van een Nederlands rijbewijs
wonende te Amsterdam, . . ., gehuwd. ---------------------------------------
De comparanten, handelend in hun hoedanigheid van -------------------
respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de
te Amsterdam gevestigde vereniging: "Federatie van Amsterdamse -
Amateurtuinders", verklaarden dat de vereniging is opgericht op
drieëntwintig mei negentienhonderd vijfenvijftig en laatstelijk
is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van zeven februari-------------------
negentienhonderd vierenzestig, nummer 84. --------------------------------
De comparanten, handelend als gemeld, en zulks ter uitvoering -------
van het besluit van de algemene vergadering gehouden te --------------
Amsterdam op drie mei negentienhonderd zevenennegentig, ---------
verklaarden de statuten van de vereniging opnieuw vast te -------------
stellen en in een notariële akte te doen opnemen. ------------------------
Ter uitvoering van het gemelde besluit verklaarden de ------------------
comparanten, handelend als gemeld, dat de statuten van de ----------
vereniging voortaan zullen luiden als volgt
----------------------------------------------- STATUTEN ------------------------------
----------------------------------------------- NAAM EN ZETEL -----------------------
Artikel 1. --------------------------------------------------------------------------------
De vereniging draagt de naam: "Federatie van Amsterdamse ------------
Amateurtuinders" en is gevestigd te Amsterdam. ---------------------------
Zij wordt in deze statuten verder genoemd "de Federatie". -
------------------------------------------- DOEL -----------------------------------------
Artikel 2. --------------------------------------------------------------------------------
De Federatie stelt zich ten doel: -------------------------------------------------

a. het behartigen van de belangen der leden;
b. de beschikking te krijgen over grond, hierop
volkstuincomplexen te exploiteren en de daar beschikbare
tuinen zo goedkoop mogelijk te verhuren aan haar leden.
Artikel 3.
Zij tracht dit doel te bereiken langs wettelijke weg, door:
a. het verkrijgen van overheidssteun;
b. het houden van lezingen en vergaderingen;
c. het samenwerken met verenigingen die het zelfde doel beogen;
d. het organiseren van cursussen en wedstrijden op tuinbouwkundig gebied;
e. het, ten behoeve en voor rekening van haar leden, zo goedkoop mogelijk inkopen van
tuinbenodigdheden;
f. het bevorderen van de onderlinge saamhorigheid der leden;
g. het belangeloos vervullen van bestuur- en commissiefuncties;
h. alle andere wettige middelen, welke het doel kunnen
bevorderen.
--—-———-———-—————---—----—--- LEDEN
Artikel 4.
1. Lid van de Federatie kunnen zijn, alle te goeder naam bekend
staande personen van beider geslacht, gerechtigd tot het aangaan van verbintenissen.
2. Indien een minderjarige bij erfrecht een huis/tuin erft en -
niet gerechtigd is tot het aangaan van verbintenissen, zal —
zijn/haar voogd als zodanig optreden
3. Aanmeldingen voor het lidmaatschap dient schriftelijk (via inschrijfformulier) te geschieden bij de
secretaris en gaat pas in na betaling van de vastgestelde contributie op het gironummer van de
Federatie.
4. Het bestuur beslist over het toetreden na een maand ballotage.
5. Na toetreding als kandidaatslid (lid zonder tuin) dient aan het nieuwe lid een beknopte versie van
de schriftelijk vastgelegde verplichtingen aangaande zijn/haar lidmaatschap ..
van de Federatie, te worden uitgereikt of toegezonden.
Artikel 5.
Leden worden onderscheiden in:
1a. leden zonder tuin;
b. leden met tuin;
c. leden van verdienste.
2. Leden van verdienste zijn leden, die zich jegens de Federatie bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt.
Zij worden door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, benoemd.
3. Alleen de onder b. en c. genoemde leden hebben stemrecht. —
Artikel 6.
1. Elk lid kan voor zover grond beschikbaar is, aanspraak maken op een tuin.
2. Zijn er meer aanvragen dan beschikbare tuinen, dan geschiedt de toewijzing in volgorde van de kandidatenlijst.
3. De huur eindigt elk jaar op eenendertig december, doch wordt telkens stilzwijgend met een jaar
verlengd, onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze statuten,
——-----——-—-—-—----——-- EINDE LIDMAATSCHAP —--·———--——-----—
Artikel 7.
Het lidmaatschap eindigt door;
1a. opzegging lidmaatschap;
b. overlijden;
c. vervallenverklaring.
2. De opzegging van het kandidaatslidmaatschap dient
schriftelijk te geschieden bij het secretariaat, voor één december van elk jaar.
3. Indien de kandidaat-leden hun contributie niet voor één maart van elk jaar betaald hebben,
worden zij automatisch --- afgevoerd van de kandidatenlijst.
Betalen de kandidaat-leden alsnog na één maart dan worden ze opnieuw onder aan de
kandidatenlijst geplaatst.
4. Hij/zij, wiens lidmaatschap eindigt, moet er voor zorgen, dat voor één januari daaropvolgend, de
door hem/haar gehuurde tuin ontruimd is.
Na voormelde datum vervalt alles wat nog aanwezig is aan de Federatie.
5. Hij/zij is gehouden nog lopende verplichtingen, aan het lidmaatschap verbonden, na te komen.
6. Het overdoen van tuinen is alleen mogelijk via het bestuur aan de, volgens artikel 4 van deze
statuten ingeschreven leden.
7. Wanneer een lid met tuin zijn/haar tuin bij leven wil schenken aan een eigen kind, kleinkind,
partner, broer of zuster, of aan zijn/haar ouders, mits gerechtigd tot het aangaan van verbintenissen,
kan dit alleen rechtsgeldig geschieden als hiervan schriftelijk mededeling is gedaan aan het
secretariaat.
In geval van gegronde twijfel kan het bestuur een dergelijke aanvrage opschorten tot de algemene
vergadering, welke dan als laatste instantie haar oordeel zal geven.
Deze uitspraak is bindend.
8. De entreegelden zijn wel verplicht.
9. Bij overlijden komt een der naaste erven in de eerste graad,
of een erfgenaam bij testament vastgesteld, voor anderen in aanmerking voor overschrijving op
zijn/haar naam, mits het -bestuur hiervan in kennis is gesteld binnen drie maanden na de datum van
overlijden.
10. Gelijk gesteld en derhalve dezelfde rechten hebbende als de huwelijkspartner van een tuinlid
worden beschouwd:
a. zij die aantoonbaar minimaal drie jaar samenwonen;
b. zij die een notariële akte van samenleving hebben;
c. zij die volgens de geldende wetgeving als samenwonend worden beschouwd.

Artikel 8.
1. Als een lid van de Federatie handelt in strijd met de belangen van de Federatie, de statuten of
reglementen, kan het bestuur het betrokken lid aan de algemene vergadering tot vervallenverklaring
van het lidmaatschap voordragen.
2. Als het bestuur tot deze voordracht heeft besloten, geeft het hiervan schriftelijk kennis aan het
betrokken lid, per aangetekend schrijven.
3. Voor het bijeenroepen van de algemene vergadering wordt een arbitragecommissie benoemd van
minimaal drie en maximaal vijf personen.
Eén of twee personen van de arbitragecommissie worden benoemd door het bestuur.
Eén of twee personen van de arbitragecommissie worden benoemd door het betrokken lid die voor
vervallenverklaring wordt voorgedragen.
Een onafhankelijk persoon wordt benoemd door de reeds aangewezen commissieleden, en in
gebreke daarvan, door het bestuur. De onafhankelijke persoon zal het voorzitterschap van de
commissie bekleden.
4. Het bestuur is gehouden deze arbitragecommissie de voordracht tot vervallenverklaring met
redenen omkleed te doen toekomen en tevens alle bescheiden en correspondentie, die op de zaak
betrekking hebben, te overhandigen.
5. Het bestuur geeft tevens inzage van de notulen van de bestuursvergadering, waarin tot
vervallenverklaring werd besloten. Verder wordt er door het bestuur, in overleg met de
arbitragecommissie, een datum vastgesteld voor de uitspraak van de commissie.
6. Voor zover de werkwijze van de arbitragecommissie niet reeds in het huishoudelijk reglement is
vastgesteld, beslist de commissie zelfstandig.
7. Als de arbitragecommissie tot vervallenverklaring concludeert, wordt deze uitspraak door het
bestuur aan de algemene vergadering voorgelegd. De uitspraak van de algemene vergadering is
bindend en direct van kracht.
Gelijktijdig wordt een termijn vastgesteld, waarbinnen de ontruiming moet zijn voltooid. Is deze
termijn verstreken, dan vervalt alles wat zich nog op de tuin bevindt, zonder meer aan de Federatie.
Hiertegen staat voor de betrokkene geen enkel beroep of rechtsmiddel open.
8. Een vervallenverklaring ontslaat de betrokkene niet van de voor het lopende jaar en/of andere
jaren aangegane verplichtingen.
9. De door de arbitragecommissie en/of het bestuur gemaakte kosten zijn verhaalbaar op het
betrokken lid, ongeacht de uitspraak.
10. De arbitragecommissie blijft zolang in functie als nodig is om een geval volledig af te handelen.
……………………………………………………..GELDMIDDELEN……………………………
Artikel 9.
De geldmiddelen der Federatie bestaan uit;
a. contributies, nader in het huishoudelijk reglement te regelen;
b. schenkingen;
c. subsidies
d. andere baten; (onder andere door het bestuur opgelegde en geïnde boetes en
administratiekosten).
……………………………………………………..HET BESTUUR………………………………
Artikel 10.
1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven personen, door de algemene vergadering uit de leden
gekozen.
2. Het bestuur kent de volgende functies:
a. eerste voorzitter;
b. eerste secretaris;
c. eerste penningmeester;
d. tweede voorzitter;
e. tweede secretaris
f. tweede penningmeester.
g. een algemeen functionaris.
3. Een bestuurslid kan niet meer dan één functie bekleden.
4. De eerste voorzitter, eerste secretaris en de eerste penningmeester vormen tezamen het
dagelijks bestuur.
Het dagelijks bestuur is bevoegd in dringende gevallen handelend op te treden, zonder daarvoor
toestemming te behoeven van de overige bestuursleden.
5. Bestuursleden worden voor de tijd van twee jaren gekozen en kunnen zich herkiesbaar stellen.
De eerste voorzitter, eerste secretaris en de eerste penningmeester worden in functie gekozen.
De overige functies worden onderling verdeeld.
6. In het even jaar treden af:
a. eerste voorzitter;
b. eerste penningmeester;
c. tweede secretaris;
In het oneven jaar treden de overige bestuursleden af.
7. In tussentijdse vacatures wordt als volgt voorzien:
Bij een vacature in het dagelijks bestuur is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering te beleggen, waarin een nieuw lid van het dagelijks bestuur wordt benoemd.
In een vacature bij een van de overige bestuursleden wordt in de eerstkomende vergadering
voorzien.
8. Tot leden van het bestuur en tot lid van een commissie kunnen alleen leden worden benoemd, die
een tuin van de Federatie in huur hebben of hun huwelijkspartners of zij die
ingevolge artikel 7 van deze statuten, dezelfde rechten hebben als deze huwelijkspartners.
9. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels betreffende de vergaderingen en de
besluitvorming van het bestuur worden
-—--—--—-—-- EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN SCHORSING ———--——----
Artikel 11.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de
algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen vijf maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door
het verloop van die termijn.
2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Federatie;
b. door opzegging.
-—---— ---—-——- BESTUURSTAAK — VERTEGENWOORDIGING —·-------—-—--
Artikel 12.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
Federatie.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur bevoegd, maar moet
tussentijds worden gecompleteerd.
Zijn er minder dan vijf bestuursleden, dient een algemene vergadering te worden uitgeschreven.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten met het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de Federatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op
het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
I. onverminderd het bepaalde onder II van dit artikel het aangaan van rechtshandelingen en het
verrichten van investeringen een jaarlijks door de algemene vergadering te bepalen bedrag te boven
gaande;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende
goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Federatie een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is
begrepen het gebruikmaken van een aan de Federatie verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen; (een schriftelijk vastgelegde minnelijke schikking naar aanleiding van
een geschil met een derde partij, zonder tussenkomst van een rechter)
e. het optreden in rechte waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met
uitzondering van het nemen van conservatoir maatregelen en van het nemen van die
rechtshandelingen die geen uitstel kunnen lijden; (conservatoir maatregelen: een verzoek aan de
rechter om beslag te mogen leggen op - (on)roerende zaken van een derde, met het oog op
mogelijke verduistering van deze zaken, die als verhaalobject dienen in een nog door de rechter toe
te wijzen vordering van de Federatie);
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan
door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 van dit artikel bepaalde wordt de Federatie in en
buiten rechte -vertegenwoordigd door de voorzitter, secretaris en penningmeester tezamen.
—---—---- ALGEMENE VERGADERINGEN - JAARVERGADERINGEN
Artikel 13.
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december daaraanvolgende.
2. In het eerste trimester (vier maanden) van elk jaar wordt een algemene vergadering gehouden.
3. De secretaris zorgt voor het bijeenroepen der vergaderingen.
4. Oproepingen ter vergadering voor de leden moeten ten minste acht dagen voor de datum van de
te houden vergadering geschieden.
5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in
artikel 19 van deze statuten.
6. De algemene vergadering is toegankelijk voor leden van verdienste, leden en de door het bestuur
genodigden.
7. In de algemene vergadering brengen de secretaris en de penningmeester hun verslag uit en
vinden de in de statuten -vermelde verkiezingen plaats.
8. Een algemene vergadering wordt eveneens gehouden indien vijftig leden of meer dit wensen en
dat schriftelijk kenbaar maken aan de secretaris met opgave van de te behandelen agendapunten.
9. Het bestuur is dan verplicht deze algemene vergadering binnen vier weken bijeen te roepen, bij
gebreke waarvan de verzoekers de verzochte algemene vergadering zelf kunnen
beleggen.
- ———----—---—·----—- KASCONTROLECOMMISSIE ------------- - ---·
Artikel 14.
1. Op een algemene vergadering wordt een kascontrolecommissie gekozen uit de leden, bestaande
uit drie leden plus een reservelid.
2. De kascontrolecommissie kan in overleg met het bestuur een onafhankelijke accountant als
deskundige raadplegen.
3. Ieder jaar treden bij toerbeurt twee leden af op de in artikel 13 lid 2 van deze statuten genoemde
algemene vergadering. Deze leden zijn niet herkiesbaar.
4. De taak van de kascontrolecommissie bestaat uit het jaarlijks van tenminste vier maal controleren
van de boeken, de kas, en de aanwezige goederen van de kantine, het gashok en de bouw— en
tuincommissie
5. Bij de overdracht van de boeken, de kas etc. , aan een nieuwe penningmeester, is de
kascontrolecommissie aanwezig.
6. De kascontrolecommissie brengt na elke controle onmiddellijk verslag uit van hun bevindingen aan
het bestuur en jaarlijks aan de leden op de in artikel 13 lid 7 van deze statuten genoemde algemene
vergadering
—-——-—--—-—————--———- BOUW— EN TUINCOMMISSIE —-——-———-————————-
Artikel 15.
1. Op een algemene vergadering worden een bouwcommissie en een
tuincommissie gekozen uit de leden, elk bestaande uit minimaal drie leden.
2. Zij treden af in elk jaar op de in artikel 13 lid 7 van deze
statuten genoemde algemene vergadering, doch kunnen zich herkiesbaar stellen.
3. De taak van de bouwcommissie en de tuincommissie bestaat uit
het toezien op de naleving van de in het huishoudelijk reglement omschreven tuin—en
bouwvoorschriften en eventuele later genomen bestuursbesluiten
4. Bij het niet naleven van deze voorschriften en besluiten stelt de bouwcommissie dan wel de
tuincommissie het betreffende lid schriftelijk in kennis van zijn fouten (eerste aanschrijving met
kennisgeving aan het bestuur) en zien zij er op toe dat deze hersteld worden Bij het niet uitvoeren
van de herstellingen stellen zij het lid nogmaals schriftelijk (tweede aanschrijving met kennisgeving
aan het bestuur) in de gelegenheid om zijn fouten te herstellen.
5. Bij onwilligheid stelt de bouwcommissie dan wel de tuincommissie het bestuur hiervan in kennis.
Na het lid gehoord te hebben en het niet bereiken van een akkoord, waarvan de conclusie schriftelijk
wordt vastgelegd, zal het bestuur het betreffende lid voordragen voor vervallenverklaring ingevolge
artikel 8 van deze statuten.
6. Alle kosten (porto, aantekenen enzovoorts) zijn voor rekening van het betreffende lid en zullen
medegedeeld worden in het betreffende schrijven. 9
Artikel 16.
1. Elk lid mag niet meer dan één commissiefunctie vervullen.
2. Bij het niet naar behoren vervullen van de in het huishoudelijk reglement omschreven taak van
commissieleden, is het bestuur bevoegd deze leden uit hun functie te ontheffen.
3. Beroep tegen deze beslissing staat voor de ontheven leden open, indien schriftelijk ingediend bij
de secretaris, op een algemene vergadering.
Hangende dit beroep zijn de ontheven leden gehouden alle onder hun berusting verkerende
eigendommen van de Federatie over te dragen aan de door het bestuur aan te wijzen waarnemende
functionaris, die deze functie zal bekleden tot de eerstvolgende algemene vergadering alwaar een
definitieve functionaris zal worden gekozen.
--—---———-—-—-——--- VOORZITTERSCHAP - NOTULEN ---——--——-—--—-—--
Artikel 17.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Federatie of zijn
plaatsvervanger.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, welke op de eerstvolgende vergadering
worden voorgelezen en na goedkeuring door het dagelijks bestuur worden getekend.
Zij die de algemene vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis
van de leden gebracht.
—-——----—-— BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING —-——--—--
Artikel 18.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de algemene
vergadering een besluit is genomen, is beslissend.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid van dit artikel bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid der algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene
vergadering genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden
is gekozen.
9
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het
verworpen.
7. Stemmingen over zaken geschieden door middel van handopsteken; over personen wordt
uitsluitend schriftelijk gestemd.
8.Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
9.Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende
onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen
oproeping plaatsgevonden of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander
voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende
formaliteit niet in acht genomen.
-·--—-··----——-—------- STATUTENWIJZIGING —---—-——-———-—---—————
Artikel 19.
1. In de statuten van de Federatie kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit
van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal werden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een
zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven dagen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen voor de algemene
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
-—--——-—-—-—-----—————————- ONTBINDING ——-·------———--·----—-- ·-
Artikel 20.
1. De Federatie kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, indien ten
minste twee/derde van de leden zich bij stemming voor ontbinding uitspreekt in een vergadering
waarin alle leden aanwezig dan wel, vertegenwoordigd zijn. Zijn niet alle leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd dan wordt binnen zes weken daarna een tweede vergadering
opgeroepen en gehouden, waarin het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten,
mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
De oproep tot de algemene vergadering waarin ontbinding van de vereniging wordt voorgesteld
dient ten minste zeven dagen voor deze vergadering in het bezit te zijn van de leden.
2. Wordt tot ontbinding besloten, zo wordt de liquidatie der zaken opgedragen aan het bestuur, in
deze bijgestaan door vijf leden, aan te wijzen door de algemene vergadering.
3. Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk toepassing.
4. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan,
een naar naam te worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".
5. De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit
de omvang en de samenstelling van het eventuele overschot blijken.
5. De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventuele plan van
verdeling gedurende twee maanden ter inzage in het verenigingenregister van de Kamer van
Koophandel waar de vereniging is ingeschreven en ten kantore van de vereniging of op een ander
adres in het Arrondissement waar de vereniging statutair is gevestigd.
7. De vereffenaar(s) maakt (maken) de ter inzagenlegging bekend in een ter plaatse waar de
vereniging statutair is gevestigd veelgelezen nieuwsblad.
B. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vereniging gedurende tien
jaren berusten onder de (rechts)persoon, die daartoe door het bestuur bij het besluit tot ontbinding
wordt aangewezen.
-—-----——·—————--—----- OMZETTING -—————-——---———-——--—————--— - -
Artikel 21.
A De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in
artikel 18 boek 2 Burgerlijk Wetboek, bevoegd tot het omzetten van de vereniging in een andere
rechtsvorm en het wijzigen van haar statuten·
--———————---——-———- HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 22.
Het huishoudelijk reglement, waarvan in deze statuten sprake is, wordt op een algemene
vergadering vastgesteld, gewijzigd en/of —aangevuld.
Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de wet of deze
statuten.
Artikel 23. In alle gevallen, waarin deze statuten en/of het huishoudelijk —reglement niet voorzien,
beslist het bestuur. Beroep tegen deze beslissingen staat voor een ieder open op een algemene
vergadering, welk beroep dan schriftelijk ingediend moet worden bij de secretaris.
————-——-———-——-——-———-——-— SLOTBEPALING
Artikel 24.
Het bestuur van de Federatie is als volgt samengesteld;
1. voorzitter: de heer J.J. van Os, de comparant sub 1, -voornoemd;
2. secretaris: de heer IJ.Feenstra, de comparant sub 2, voornoemd;
3. penningmeester: de heer R.M.Gietermans, de comparant sub 3,voornoemd;
4. lid: de heer Robbert Pieter van de Have, geboren te Amsterdam op negentien december
negentienhonderd drieënveertig, wonende te Amsterdam,
5. lid; de heer Mathijs Hubertus Wilhelmus Gabriel van Schovend, geboren te Kerkrade op vier
augustus negentienhonderd drieënveertig, wonende te . Amsterdam,
6. lid: de heer Johannes Pieter van Broekhuijsen, geboren te Amsterdam op zeven oktober
negentienhonderd vijftig, wonende te . Amsterdam,
7. lid: de heer Hans Georg Greve, geboren te Bremerhaven
(Duistland) op zesentwintig augustus negentienhonderd vierendertig, wonende te Amsterdam
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan de hand van de
hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Amsterdam op de datum, in het hoofd van deze akte
vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten, hebben dezen eenparig
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten
en mij, notaris, ondertekend. Volgt ondertekening.