De Nieuwe Kern

Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV

Datum: 8 juli 2021
Aan: College van burgemeester en wethouders Ouder-Amstel, Postbus 35,
1190 AA Ouderkerk aan de Amstel
Mail: Klazien.Haitjema@ouder-amstel.nl en gemeente@ouder-amstel.nl.
Betreft: Zienswijze Ontwerp-Structuurvisie DNK; zaaknummer 2020-016739

Geacht College,
Hierbij doen de vier tuinparken Nieuw Vredelust, Dijkzicht, Ons Lustoord en de Federatie
met steun van de Bond van Volkstuinders, u hun zienswijze toekomen op de Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern (OS/DNK) en de Milieu Effect Rapportage (MER).
De kern van onze zienswijze is dat de OS/DNK:
• uitgaat van een eenzijdig op bouwen gericht en monofunctioneel stedenbouwkundig
plan dat woningbouw ten koste laat gaan van onmisbare groenvoorzieningen en
aanwezige rijkdom aan flora en fauna;
• (suggesties voor) alternatieven die recht doen aan deze voorzieningen niet heeft
onderzocht en niet heeft uitgewerkt;
• de belangen van betrokken gebruikers en de bevolking van Ouder-Amstel onvoldoende
heeft meegewogen;
• voorstellen presenteert die onvoldoende onderbouwd zijn, tot schade en vernietiging
leiden en/of vele vragen oproepen


De OS/DNK is in belangrijke mate gebaseerd op de stedenbouwkundige visie van het bureau
West 8 van januari 2020. Die visie lijkt hoofdzakelijk gericht te zijn op het aantrekken van
particuliere investeerders. Uit de teksten van betrokken overheidsinstanties en ingehuurde
adviesbureaus blijkt steeds weer dat alléén de plannen van beide gemeenten als
uitgangspunt genomen zijn. De adviezen inzake geluidshinder, stikstofdepositie en
waterbeheer gaan langs de randen van wat juridisch en technisch mogelijk is. In onze ogen
gaan ze er ook geregeld overheen.
In plaats van de geldige normen en de toekomstige ambities op terrein van milieu en klimaat
als uitgangspunt te nemen én daarop gebaseerde alternatieven te onderzoeken, verdedigt
men tot het uiterste de eigen conceptplannen.
Ook tijdens informatiebijeenkomsten en het participatietraject reageerden ambtenaren en
projectleiders defensief op zorgen en kritisch commentaar vanuit de tuinparken.
Voornemens en kaders leken in beton gegoten: ‘dat fietspad komt er zeker’, ‘ophoging is
noodzakelijk’, ‘opheffen tuinpark is onvermijdelijk’. Nooit was er sprake van constructieve,
open opstelling en de bereidheid om mee te denken over oplossingen die wel rekening
houden met de belangen van natuur en de huidige gebruikers.
Het publiek belang is in de OS/DNK ondergesneeuwd en gereduceerd tot het realiseren van
een maximum aan woonoppervlak. Ieder inzicht in de betekenis van het belang van een
solide milieu- en klimaatbeleid op de langere termijn ontbreekt.
De opheffing van één tuinpark (Nieuw Vredelust, 4.5 ha) en een deel van een ander tuinpark
(Ons Lustoord, 3,5 ha) is steeds gepresenteerd als een onontkoombare voorwaarde voor de
bouw van DNK, zonder dat daar een acceptabele onderbouwing bij gegeven werd.
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
2
Met het opheffen van de tuinen (7.5 ha), het beoogde fietspad (3.5 ha) en de verdichting van
de tuinparken (3 ha) gaat ongeveer een kwart van het bestaande hoogwaardige groen
verloren. Bebouwing van de Amsterdam Old Course, aansluitend op deze tuinparken en
eveneens een ecologisch hoogwaardig gebied met een recreatieve functie, zou daar nog 24
ha aan toe voegen. In totaal betekent de voorliggende OS/DNK dus vernietiging van zo’n 38
ha natuur.
Wij vinden dat onacceptabel: in de Amsterdamse regio gaat het proces van vernietiging van
ecologisch waardevol groen onverminderd door, net als in Nederland als geheel. Het plan
voor DNK betekent niet alleen vernietiging van een grote rijkdom aan flora en fauna en van
de bijbehorende materiële voorzieningen. Het betekent ook maatschappelijke
kapitaalvernietiging.
Een beter alternatief is voorhanden: een alternatief waarbij het doel van DNK (woningbouw
en nieuwe functies) overeind blijft zonder dat er sprake is van vernietiging van natuur,
biodiversiteit, verenigingsleven, sociale cohesie, veiligheid en leefbaarheid op de tuinen.
Een alternatief dat recht doet aan de tuinen als aanvulling op het steeds krimpende
groenoppervlak in een steeds drukker Ouder-Amstel en Amsterdam, en dat door zijn
multifunctionaliteit een grotere meerwaarde heeft voor de beoogde woonwijk. We denken
bovendien dat dit alternatief goedkoper is met het oog op de exploitatie van grond en van
onroerend goed. Ons alternatief wordt bovendien breed gedragen. In één weekend hebben
meer dan 1000 mensen hun handtekening gezet om deze zienswijze inclusief het alternatief
te ondersteunen. De handtekeningenlijsten zijn toegevoegd.
Zolang onzeker is of de ontwikkeling van DNK daadwerkelijk doorgang vindt en zolang de
juridisch-planologische kaders, de financiële kaders en het bestemmingsplan voor de
ontwikkeling van DNK niet onherroepelijk zijn, zijn wij van mening dat alle acties ter
voorbereiding van het opheffen van genoemde tuinen onnodig, onwenselijk en vermoedelijk
onrechtmatig zijn.
Hieronder lichten we onze bezwaren nader toe en in paragraaf 6 geven we een toelichting
op een beter alternatief voor de plannen in de OS/DNK voor de tuinparken; een Grote
Groene Kern. Wij vragen u met klem om dit alternatief aan uw college en aan de betrokken
raadscommissie toe te lichten en bij uw beschouwingen over de Ontwerp-Structuurvisie DNK
te betrekken.
In paragraaf 3 stellen we diverse vragen die we graag door u beantwoord zien.
We verzoeken u ook de besluitvorming over de OS/DNK in zijn huidige vorm niet aan te
houden en in samenspraak met betrokken tuinders, golfers en de vrienden van
Duivendrecht tot een beter plan te komen. Zie ook pagina 18.
TUINPARKEN in de DUIVENDRECHTSE POLDER, feiten op een rijtje
Vanaf 1950: tuinparken in de Duivendrechtse polder. Totale oppervlakte gebied = 58 ha, tuinen = 24 ha, toegankelijk publiek= 34 ha
Tuinparken: Ons Lustoord (314 tuinen), De Federatie (210 tuinen), Dijkzicht (205 tuinen) en Nieuw Vredelust (103 tuinen)
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren: 2 tuinparken (50%) = waardering voor bevorderen biodiversiteit, educatie en communicatie
Waargenomen soorten: meer dan 700, zeldzaam: 30+, rode lijst: 55+ waarvan 16 bedreigd, 19 kwetsbaar en 13 gevoelig
Huidige voorzieningen: meer dan 20 thematuinen, 10 soorten activiteiten, 4 clubhuizen en andere faciliteiten (zie bijlage 2)
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
3
1. Stedenbouwkundig plan
De OS/DNK is gebaseerd op de stedenbouwkundige visie van West8 van januari 2020. Die
visie kent een aantal manco’s:
1.1 Monofunctionele benadering
De visie is niet alleen monomaan en alleen op bouwen gericht maar ook monofunctioneel.
Zij gaat uit van een ouderwetse opvatting van één gebruiker per gebiedsonderdeel.
Meervoudig ruimtegebruik komt bijna niet aan de orde. Juist bij gebieden als volkstuinen en
golfterreinen kunnen functies worden gecombineerd bijvoorbeeld tuinieren, sport,
natuurbeleving en recreatie en ander meervoudig gebruik van terreinen en gebouwen. Die
functies kunnen worden versterkt door elementen die elders in de visie zijn geprojecteerd,
zoals een stadspark en maatschappelijke functies
Kaart met monofunctionele programmatische zonering uit stedenbouwkundige visie West8
Uit deze kaart blijkt de eenzijdige visie: ieder programma krijgt een aparte zone. Aan het
gebied wordt ca. 16 ha. nieuw groen toegevoegd. In de OS/DNK wordt deze kaart zonder
veel toelichting over genomen.
Kaart uit OS/DNK
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
4
1.2 Publieke belangen
De stedenbouwkundige visie richt zich primair op de gebouwde functies, op de faciliteiten
voor de sportclub Ajax én op de belangen van de grondeigenaren.
De OS/DNK houdt geen dan wel onvoldoende rekening met belangen van de huidige
gebruikers van het gebied, met name de volkstuinen en het golfterrein. We gaan hier in
paragraaf 5 uitgebreider op in. De kwaliteiten van volkstuinen en golfcourse worden -ook in
de verdere programma-ontwikkeling- niet in het plan geïntegreerd en niet uitgewerkt.
De OS/DNK houdt evenmin rekening met de publieke belangen op het gebied van natuur,
biodiversiteit en milieu. Veel van de bestaande natuurwaarden worden vernietigd, terwijl op
korte afstand een stadspark wordt geprojecteerd en de positie van een sportcomplex (De
Toekomst) wordt verstevigd. Zie verder paragraaf 3.
1.3 Alternatieven
In de oorspronkelijke plannen (2013) zouden nog veel meer tuinen moeten verdwijnen dan
alle 103 tuinen van Nieuw Vredelust en 60 tuinen van Ons Lustoord, namelijk vrijwel alle
tuinen van Ons Lustoord en de Federatie. De beoogde huidige reductie tot 160 tuinen wordt
regelmatig voorgesteld als een concessie aan de tuinparken. Ten onrechte: als aan de
oorspronkelijke plannen was vastgehouden, dan was alleen het deel overgebleven waar niet
gebouwd mág worden (LIB4) en was er een te klein gebied overgebleven om aan de eis van
volwaardige groenvoorzieningen voor DNK te voldoen.
Alternatieven, waarbij de functies van de volkstuinen blijven bestaan en uitgebreid, zijn niet
overwogen en niet in het kader van de MER onderzocht. Ten onrechte, zeker omdat die
alternatieven kunnen leiden tot een verminderde uitstoot van CO2 en stikstof én tot
handhaving van de huidige natuurwaarden.
In onze ogen is woningbouw op (een deel van) het terrein van sportpark ‘de Toekomst’ ten
onrechte niet als alternatief meegenomen: dat alternatief geeft minder aantasting van
natuur en milieu en bovendien kan een sportpark gemakkelijker ergens anders worden
gehuisvest dan een tuinpark. De geplande overheveling van De Toekomst naar de andere
zijde van de Holterbergweg is binnenskamers geblokkeerd, vóórdat het publiek daarover
geïnformeerd werd. De druk om te bouwen op de tuinparken werd daardoor groter.
Wij maken bezwaar tegen het feit dat er geen onderzoek gedaan is naar meerdere
alternatieve scenario’s en naar minstens één scenario waarbij behoud van bestaand groen
en waardevolle voorzieningen het uitgangspunt is. Dat ‘behoud’ geen rol heeft gespeeld in
de OS/DNK blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat versterking van natuurwaarden niet wordt
genoemd bij de centrale doelen.
In dit verband wijzen wij ook op het adviezen van de Commissie voor de Milieu Effect
Rapportage (Cie MER) van 12 november 2020. Op pagina 1: ‘beschrijf en onderbouw
mogelijke alternatieven en varianten voor het voornemen waarmee, binnen de
(geconcretiseerde) randvoorwaarden, de (geconcretiseerde) de doelen van het programma
en de ambities voor de invulling daarvan gerealiseerd kunnen worden’. Op pagina 7:
• onderzoek alternatieven, waaronder varianten voor de invulling van de groenblauwe
structuur, inclusief de invulling van het concept voor het centrale park, in relatie tot
ambities voor klimaatadaptatie, actieve gezondheidsbevordering en natuur. Gedacht kan
worden aan een variant met inrichting als ‘stadspark’ die zich vooral richt op bewoners
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
5
en een ‘natuurvariant’ die zich richt op de ecologische verbinding met de Amstelscheg’.
Ook met oplossingen voor de waterhuishouding kan worden gevarieerd.
• Met het oog op het korte termijneffect van de voorgestelde waterberging: onderzoek
een uitdagend alternatief waarbij de huidige bodemgesteldheid en waterhuishouding
expliciet als uitgangspunt gelden en er zo min mogelijk ophoging plaatsvindt.
Door te besparen op de integrale ophoging van het gebied is er wellicht financiële ruimte
voor een openbare ruimte met unieke kwaliteiten
De Cie MER geeft – op verzoek van de gemeente Ouder-Amstel- tal van adviezen over de
inhoud van het op te stellen van MER. We noemen hier specifiek:
• Doelen en ambities (pag. 4): de Cie adviseert om de ambities zo concreet mogelijk te
omschrijven waar nodig met onderscheid naar deelgebied. Vertaal ambities waar
mogelijk naar kwalitatieve doelen (aantallen, percentages, benodigde ruimte) en geef
tijdhorizons aan (voor welke periode moet het gebied klimaat bestendig zijn ingericht).
Ten aanzien van klimaatbestendigheid kan het ambitiedocument van de Metropool
Regio Amsterdam ter inspiratie worden gebruikt.
De ambities zijn op dit moment nog kwalitatief en weinig specifiek beredeneerd. Zo is
nog niet precies duidelijk wat verstaan wordt onder klimaatbestendiq, energiepositief,
circulair en bijvoorbeeld een beweegvriendelijke buitenruimte.
Wij constateren dat in de MER en de OS/DNK weinig aandacht is besteed aan de adviezen
van de Cie Mer.
Naar onze stellige overtuiging kan het plan OS/DNK worden versterkt door een
multifunctionele variant, waarbij de volkstuincomplexen in stand blijven met een uitbreiding
en modernisering van hun functies; dit bij instandhouding van het woningbouwprogramma.
Dit zal tot positieve versterking van de milieueffecten leiden (behoud habitat bedreigde en
beschermde flora en fauna, minder ophoging), zonder dat het doel van het OS/DNK
(woningbouw, nieuwe functies) wordt aangetast.
Wij doen in paragraaf 6 een voorstel voor versterking en uitbreiding van de functies van de
volkstuincomplexen gevoegd. Dit voorstel maakt integraal deel uit van deze zienswijze.
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
6
2. Participatie en belangenafweging
2.1 Participatie zonder impact
In de aanloop naar de Concept Structuurvisie (vanaf 2017) hebben de tuinparken en de Bond
voor Volkstuinders (de Bond) regelmatig ingesproken in de gemeenteraden van OuderAmstel en Amsterdam en bij Provinciale Staten Noord-Holland. Van de toezeggingen die als
reactie op deze inspraakbeurten volgden is weinig terechtgekomen. Een gedetailleerd en
professioneel alternatief van de AOC (architecten Geusebroek en Verheij, Structuurvisie van
de gebruikers, De Nieuwe Kern, maart 2016) werd na kennisname direct terzijde geschoven.
In november 2017 heeft wethouder Eric van der Burg toegezegd dat Amsterdam bij OuderAmstel zou aandringen op goed overleg. Inderdaad heeft Ouder-Amstel het initiatief
genomen tot het instellen van een Groene Denktank met een breed scala aan betrokkenen;
dit heeft in 2019 geleid tot een fraai uitgevoerde publicatie met ideeën en uitspraken als:
• Een groene en toegankelijke omgeving is van grote meerwaarde voor bewoners en
gebruikers. Dat betekent de omgeving toegankelijk(er) en aantrekkelijk(er) maken.
Aansluiten bij de identiteit van een gebied is daarbij net zo belangrijk als een open sfeer
(pag. 27).
• In de Groene Denktank borrelden nieuwe ideeën als vanzelf omhoog, kreeg het woord
samenwerking inhoud en zijn grenzen verlegd. Nu is de kunst die inspiratie om te zetten
naar concrete werkelijkheid en om, allereerst in de nieuwe kern, nieuw en uniek stedelijk
groen te realiseren. Openheid is daarbij de sleutel naar succes. Laten we aan de slag
gaan! (pag. 33).
• Veranderen is van alle tijden dus ook van nu. Maar het is heel belangrijk mensen en
tuinders daarbij te betrekken (pag. 34)
Het daaropvolgende (digitale) participatietraject verliep minder succesvol en heeft
nauwelijks tot resultaten geleid. Pas na afloop van het traject werd door Tertium– op vraag
van een deelnemer – bekend gemaakt wat de kaders voor de participatie waren. Die kaders
bleken strak en dwingend te zijn en er was nauwelijks ruimte voor werkelijk samen
optrekken bij het uitwerken van ideeën. Participatie bleek ingevuld te zijn als raadpleging.
Dit is een ontoereikend niveau van participatie1
. Ook van de voorgeschreven
terugkoppeling2 naar de gemeenteraad en de participanten is niets of nauwelijks iets terecht
gekomen.
De totstandkoming van de Afsprakenbrief Volkstuinen in de Nieuwe Kern kan beschouwd
worden als een zeer negatieve fase in het proces; onder leiding van de Gemeente
Amsterdam (vanuit haar positie als grondeigenaar) heeft er in de periode mei tot oktober
1 Zie onder meer de websites https://www.citizenlab.co/blog/civic-engagement-nl/participatieladder-digitale-tijdperk/?lang=nl;
https://toponderzoek.nl/2017/07/10/wat-is-een-raadpleging/; https://toponderzoek.nl/2018/08/13/wat-is-de-participatieladder/.
2 Zie: https://www.samenmakenweouder-amstel.nl/de+nieuwe+kern+2/bijeenkomsten+en+planning+dnk/default.aspx: “Er is gekozen voor
een participatieaanpak op basis van raadpleging. Dat houdt in dat de gemeente Ouder-Amstel suggesties beoordeelt en gemotiveerd
terugkoppelt waarom ze deze wel of niet overneemt.”) Hier ontbreekt dus de expliciete vermelding van terugkoppeling naar de
gemeenteraad, die ik mij glashelder herinner. Zie ook: Bericht College van B&W aan Gemeenteraad Ouder-Amstel, 28 oktober 2019, Advies
commissie participatietraject Structuurvisie De Nieuwe Kern: De gemeente kiest voor het participatieniveau raadplegen. Raadplegen wil
zeggen dat de gemeente suggesties en ideeën ophaalt, beoordeelt en motiveert waarom ze deze wel of niet overneemt.
Raadplegen van participanten heeft tot doeI: l. DNK beter en completer maken met de kennis en ervaring van de samenleving. II. bekendheid
vergroten van inwoners en ondernemers in de ruime omgeving. III. betrokkenheid van inwoners en ondernemers stimuleren voor draagvlak.
IV. gemeenteraadsleden meenemen in wat er leeft.
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
7
2020 een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de Bond en de
Federatie en een toehoorder vanuit Dijkzicht; de deelnemers hadden in die periode een -
door de gemeente Amsterdam opgelegde- zwijgplicht waardoor besturen en leden van de
tuinparken nooit zijn geïnformeerd en betrokken.
In de laatste fase van het proces werd benadrukt dat de plannen voor een nieuwe
Uitvoeringsstrategie Volkstuinen als vaststaand gemeentebeleid beschouwd moesten
worden. Ten onrechte, want in december 2020 bleek dat de wethouder -onder druk van de
vele protesten- die Uitvoeringsstrategie moest intrekken.
Het is dus niet verwonderlijk, dat het uiteindelijke resultaat van de Afsprakenbrief op geen
enkel draagvlak bij de tuinders kon rekenen. De frustratie over dit alles is kenbaar gemaakt
aan de raadsleden en aan de pers. Dit was voor het bondsbestuur in december 2020 de
belangrijkste reden om op te stappen.
Sinds februari 2021 doen de verantwoordelijk wethouders van de gemeentes Amsterdam en
Ouder-Amstel nieuwe pogingen om met vertegenwoordigers van de Bond en de tuinparken
tot afspraken te komen. Ook dit proces verloopt moeizaam omdat de gemeentes tot nu toe
niet bereid zijn om alternatieven ten opzichte van de kaders te onderzoeken en vooruit
blijven lopen op besluiten over de inrichting van DNK die nog niet genomen zijn. Uiteindelijk
is eind april afgesproken is dat de tuinders een beperkte gelegenheid krijgen om zelf
alternatieven uit te werken. Ons alternatief, het ideaal voor een Grote Groene Kern
presenteren we in paragraaf 6.
2.2 Ontbreken van belangenafweging
Uit de OS/DNK blijkt nergens dat er een zorgvuldige afweging heeft plaatsgevonden tussen
allerlei verschillende belangen. In de MER is slechts onderzoek gedaan naar twee
alternatieven; één alternatief met 4.500 en één met 6.200 woningen. Een pure focus dus op
woningbouw.
Over de meerwaarde van de tuinparken en de AOC voor de belanghebbenden nu én over
hun mogelijke betekenis voor de beoogde woonwijk op basis van de huidige kwaliteiten
wordt niets specifieks gemeld. Onze huidige meerwaarde kan dus ook niet afgewogen
worden tegen de voorstellen die OS/DNK doet inzake educatie, sport, recreatie en het
bevorderen van sociale cohesie. Zie verder ook paragraaf 5.
In paragraaf 1.3 hebben we gesteld dat woningbouw op (een deel van) het terrein van
sportpark ‘de Toekomst’ ten onrechte niet als alternatief meegenomen is (minder aantasting
van natuur en milieu, makkelijker te verplaatsen). De aanvankelijk geplande overheveling
van De Toekomst naar de andere zijde van de Holterbergweg is binnenskamers geblokkeerd.
We hebben nooit vernomen op basis van weke belangen en welke afwegingen dit besluit
genomen is.
Uit niets blijkt dat de belangen van de huidige inwoners van Duivendrecht en Ouder-Amstel
afgewogen zijn. De ‘vrienden van Duivendrecht’ ondersteunen dan ook onze zienswijze.
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
8
3. Woningbouw op tuinen, woonboten, fietspad, stadspark
3.1 Woningbouw
Niemand zal het belang van meer woningen als oplossing voor de woningnood ontkennen,
ook de tuinders doen dat niet. In tegenstelling tot de benadering die nog steeds dominant
blijkt te zijn onder sommige beleidsmakers menen wij echter, dat er geen tegenstelling is
tussen de maximalisatie van het woonoppervlak en die van de benodigde
groenvoorzieningen. Wij zijn van mening dat er op een andere manier gebouwd moet
worden, namelijk zo, dat een toekomstbestendig leefmilieu ontstaat en dat bestaande
functies worden geoptimaliseerd. Dit impliceert een veel serieuzere en ambitieuzere
benadering van groenvoorzieningen dan op dit ogenblik aanwezig is. Zie bijvoorbeeld het
onderzoeksrapport naar de effecten van natuurinclusief bouwen met grote voordelen voor
de biodiversiteit (Tuin en Landschap, juli 2021).
De belofte die wethouder van der Burg in november 2017 gedaan heeft, namelijk het laten
uitzoeken hoeveel woningen gebouwd kunnen worden zonder de tuinen van Nieuw
Vredelust en Ons Lustoord op te offeren, is nooit ingelost. Er is tot nu toe niet onderbouwd
wat de noodzaak is van bouwen op de plek van de tuinen.
Uit het onderzoek van de MER (pag. 89) blijkt, dat het bouwen van 6.200 woningen mogelijk
is (door hoger bouwen) en een vergelijkbaar milieueffect heeft als het bouwen van 4.500
woningen. Als er gekozen wordt om niet te bouwen op de tuinparken en die woningen dus
elders te positioneren zal dat positieve effecten hebben op het behoud van biodiversiteit,
van het verenigingsleven, de sociale cohesie, de leefbaarheid en de veiligheid op de
tuinparken en mogelijkheden voor bezoekers om op de tuinparken van natuur en
activiteiten te genieten.
Vraag 1: kunt u duidelijk maken hoeveel woningen er gepland staan op de tuinparken?
Vraag 2: kunt u duidelijk maken waarom bouwen op de tuinparken noodzakelijk is?
In de OS/DNK wordt gesteld dat DNK in bestaand stedelijk gebied gepositioneerd is (pag.
23). In februari 2020 is er vanuit de vier tuinparken een overzicht met vragen opgesteld. Een
van de vragen was: Is er helderheid over het wel/niet vallen binnen bestaand gebied?
Antwoord: Nee, dit komt aan de orde bij opstellen van bestemmingsplan/omgevingsplan.
Vraag 3: is er iets veranderd waardoor dit antwoord niet meer geldt?
3.2 Woonboten
Tot onze grote verbazing bleken er in de eerdere versie van de structuurvisie een groot
aantal woonboten in de tuinparken gepositioneerd te zijn. We vrezen dat de uitvoering van
dit voornemen leidt nog meer onnodige afbraak van tuinen en natuur én tot onveilige
situaties. In paragraaf 6 presenteren we daarom een alternatief voor de positionering van
de woonboten.
Vraag 4: hoe kunnen woonboten die bedoeld zijn voor permanente bewoning op eenzelfde
locatie gepland worden als tuinhuizen die alleen in het seizoen bewoond mogen worden?
3.3 Fietspad
In de OS/DNK wordt een fietspad gepresenteerd dat dwars door de tuinparken heen loopt,
een fietspad voor langzaam fietsverkeer dat het hele jaar en 24/7 bereikbaar is. Dit met het
doel om de woonwijken en de tuinen aan elkaar te verbinden.
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
9
Al jaren betogen de tuinders dat de infrastructuur op de tuinen bedoeld is voor wandelen en
geschikt is voor recreatief fietsverkeer en hulpdiensten. Ook tonen zij al tijden aan, dat
‘recreatief verkeer’ buiten het seizoen en na zonsondergang weinig meerwaarde heeft, voor
allerlei nachtdieren schadelijk is en voor de tuinders een aantasting betekent voor veiligheid,
leefbaarheid en sociale cohesie.
Binnenkort wordt vastgelegd in het nieuwe Amsterdamse Volkstuinenbeleid dat er geen
doorgaande routes voor fietsverkeer komen in de tuinparken. Waarom zou dat dan niet
gelden voor de tuinparken bij DNK? De bereikbaarheid voor hulpdiensten, mindervaliden en
de mogelijkheden voor laden en lossen is nu al goed op orde. Voor het bestemmingsverkeer
en snelle fietsers zijn alternatieven mogelijk. Zie hiervoor ook het alternatief dat we in juni
2020 ingediend hebben bij Ouder-Amstel en het alternatieve plan dat we – met steun van de
Fietsersbond, afdeling Amsterdam- presenteren in paragraaf 6.
3.4 Stadspark
In de OS/DNK wordt vlakbij de tuinparken een nieuw park gepositioneerd: een stadspark.
Een stadspark kan veel waardevols bieden; een mooie omgeving voor omwonenden en
mogelijkheden voor recreatie, sport, evenementen en wellicht festivals.
Ecologisch heeft een stadspark echter weinig te bieden (vergelijk het Amstelpark met de
tuinparken in de Duivendrechtse polder of het Martin Luther Kingpark met tuinpark
Amstelglorie). Het beoogde stadspark beslaat nog niet de helft van het gebied3 dat volgens
de plannen verloren gaat (dus veel minder dan de 47 ha van het Vondelpark, waarmee het in
eerdere plannen gelijkgesteld werd). Het is een illusie om te denken dat zo’n stadspark op
korte termijn ecologisch gelijkwaardig kan worden aan de tuinparken nu: dat vergt een
periode van minstens 50 jaar, een verantwoorde aanleg en intensief beheer. Bovendien is
het een kostbare aangelegenheid, vele malen duurder dan vrijwillig onderhoud van een park
door tuinders en/of golfspelers.
De Cie MER doet in haar rapport de aanbeveling om alternatieven te onderzoeken,
waaronder een alternatief voor de invulling van de groenblauwe structuur, inclusief de
invulling van het concept voor het centraal gelegen stadspark, in relatie tot ambities voor
klimaatadaptatie, actieve gezondheidsbevordering en natuur. Gedacht kan worden aan een
variant met inrichting als ‘stadspark’ die zich vooral richt op bewoners en een ‘natuurvariant’
die zich richt op de ecologische verbinding met de Amstelscheg’ (pag. 7).
Dit alternatief heeft vele voordelen: minder ophoging, minder vernietiging natuur, behoud
habitat van (bedreigde en zeldzame) flora en fauna én tuinders.
Vraag 5: Waarom is het advies van de Cie-Mer om de tuinparken te verbinden met het
beoogde stadspark (tot één groengebied samen te voegen), het golfterrein van de AOC, het
ecolint (inclusief tuinpark Amstelglorie) en de vele groene gebieden in het Amstelkwartier en
Zuid-Oost, niet opgevolgd?
3 De Stedenbouwkundige Visie geeft opmerkelijk genoeg geen maten; onze schatting is dat het “stadspark” ca.
15 ha omvat; schatting gebaseerd op de plattegronden in de Visie en de internetkaart van het gebied.
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
10
4. Flora, fauna, stikstof, geluidshinder, veiligheid, waterberging
4.1 Vooraf
In de paragrafen over relevant regionaal (2.4.2) en lokaal beleid (2.4.3) worden in de
OS/DNK nota’s genoemd met betrekking tot detailhandel, vervoer, waterbeheer, onderwijs,
cultuur en meer. Nota’s over milieu, klimaat, leefbaarheid en gezondheid worden niet
vermeld bij relevant beleid, ook wordt er geen melding gemaakt De Amsterdamse
Groenvisie 2050 (2021).
Wel worden er in de OS/DNK (H.3) vele ambities uitgesproken en vele woorden gewijd aan
waterbeheer, energie, groen en water als identiteit, wat volgens het ontwerp voor de
‘openbare ruimte’ betekent: ‘ecologisch verantwoord inrichten’ met focus op ‘lokale
biodiversiteit’, ‘ecologische verbindingen’, ‘natuurvriendelijk aanleggen van oevers’ en
‘versterken van unieke waarden’. Groen zou uitnodigend, toegankelijk, interactief (moeten)
zijn en variatie en biodiversiteit moeten hebben (pag. 31). Ambities die niet geconcretiseerd
worden en in schril contrast staan tot het voornemen om vele tuinen en het natuurgebied
rond de golfcourse op te offeren voor woningen.
Dat veel van de geformuleerde ambities nu al op de tuinparken en het terrein van de AOC
gerealiseerd worden lijken de opstellers van de OS/DNK niet te weten.
Vraag 6: kunt u toelichten waarom aandacht voor milieu, klimaat, leefbaarheid en
gezondheid ontbreekt bij de paragrafen over relevant beleid?
Vraag 7: kunt u toelichten hoe de geformuleerde ambities zich verhouden tot het
voornemen om bestaande biodiversiteit, ecologische verbindingen, natuurvriendelijke
oevers en unieke waarden op te offeren?
4.2 Flora en Fauna
In de MER is het onderzoek naar ‘ecologie en soortenbescherming’ kwalitatief uitgevoerd.
Met een quickscan is gekeken naar de effecten van twee varianten (4500 woningen of 6200
woningen) op flora en fauna. De conclusie (pag. 71) is, dat:
• in beide onderzochte alternatieven de ontwikkeling van DNK zeer negatief is met het oog
op soortenbescherming in het algemeen;
• een verlies aan habitat en essentiële gebiedsfuncties voor een breed scala aan dier- en
plantensoorten te verwachten is, zeker omdat het gaat om een groot aantal
verschillende soorten en om een erg groot oppervlak;
• ook voor algemene soorten waarvoor de zorgplicht geldt, een afname van leefgebied
niet te voorkomen is met de ontwikkeling van DNK;
• de compenserende en mitigerende maatregelen die worden voorgesteld geen effect
zullen hebben op de beschermde en bedreigde soorten, wel op de algemeen
voorkomende soorten;
Omdat de conclusies gebaseerd zijn op een quickscan staat de tekst vol met uitingen als ‘de
soorten komen mogelijk voor in het plangebied’ en ‘het is niet uit te sluiten dat deze soorten
voorkomen’.
Omdat wij (en de AOC) sinds 2020 onze waarnemingen vastleggen op de landelijke site
www.waarneming.nl is voor iedereen op te zoeken hoeveel en welke soorten op de
tuinparken voorkomen (meer dan 700), of ze beschermd zijn (vele vogels), zeldzaam zijn
(meer dan 30 soorten) of algemeen, of ze op de rode lijst (meer dan 60) staan en of ze
gevoelig (13), kwetsbaar (19) of bedreigd (16) zijn. Dit is de stand van zaken van eind juni
2021. Zowel op de tuinen als op de AOC staan vele bomen die ouder zijn dan 60 jaar.
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
11
Het is een resultaat waar we trots op zijn, een resultaat van meer dan 60 jaar investeren en
van 25 jaar natuurlijk tuinieren en van vele acties om soortenrijkdom te stimuleren op de
tuinparken.
In de Natuurbeschermingswet is vastgelegd dat het verboden is om vogels (en andere
beschermde soorten) te verstoren, te vangen of te doden, om hun rust-, verblijf- en
nestplaatsen te verwijderen en te vernielen. Wilde planten mogen niet worden uitgestoken.
Ook is vastgelegd dat er in bepaalde gevallen een ontheffing aangevraagd kan worden bij de
Omgevingsdienst. Die aanvraag moet goed gemotiveerd zijn op basis van de volgende
criteria:
a. er moet sprake zijn van een geldig belang voor de activiteit;
b. er mag geen andere bevredigende oplossing bestaan;
c. er mag geen afbreuk worden gedaan aan het streven de populaties van de betrokken
soorten te laten voortbestaan.
Uit de MER (pag. 60) blijkt dat de plannen voor DNK zeer schadelijk zijn voor flora en fauna
en dus afbreuk zullen doen aan de bestaande populaties (criterium c). Wij zijn van mening
dat er wel degelijk andere bevredigende oplossingen bestaan (criterium b) voor het bouwen
van woningen (een geldig belang, criterium q).
In het rapport van de Cie MER wordt geadviseerd om alternatieven en varianten te
onderzoeken (zie ook par. 3.2), gedacht kan worden aan een variant met een ‘stadspark’
voor bewoners en een ‘natuurvariant’ die zich richt op de ‘ecologische verbinding met de
Amstelscheg’ en om de MER te gebruiken om kansen voor behoud en versterking van
natuurwaarden in beeld te brengen en te zoeken naar optimalisatie, om de kansen voor een
ecologische verbinding te beschrijven en aan te geven welke rol de volkstuincomplexen
daarbij kunnen spelen (pag. 12). We lezen hierover niets terug in de OS/DNK.
Vraag 8: is er iets met deze adviezen gedaan? Zo nee, wat waren hiervoor de afwegingen? Zo
ja, wat waren de uitkomsten?
4.3 Stikstof en CO2
In de OS/DNK wordt gesteld dat er is besloten momenteel geen passende beoordeling voor
stikstof uit te voeren voor dit project. De huidige wetgeving vereist dit echter wel, een
passende beoordeling is dus noodzakelijk.
De stikstofdepositie is wel onderzocht voor de Natura2000-gebieden die op een redelijke
afstand liggen van DNK: Naardermeer, Botshol en Oostelijke Vechtplassen. De uitkomst is:
‘er is sprake van een lichte stijging en een zeer kleine depositie van stikstof, dit vormt geen
knelpunt voor de instandhoudingsdoelen’. De tuinparken die in DNK komen te liggen,
bevinden zich veel dichterbij; de stijging zal dus hoger zijn en een grotere schadelijke invloed
hebben op de biodiversiteit en de natuurwaarden.
Nergens in de MER en de OS/DNK lezen we iets over de impact die het opheffen van de
tuinen zal hebben op de opvang van CO2; volgens ons gaat het minimaal om 240 tuinen en
500 bomen die jaarlijks zo’n 11.000 kilo CO2 opnemen. De afgelopen 20 jaar gaat het dus om
200.000 kilo CO2 die weer vrijkomt als de bomen neergehaald worden voor woningbouw.
Vraag 9: waarom is de stikstofdepositie niet onderzocht voor de tuinparken?
Vraag 10: Bent u het met ons eens dat de kans op schade nu al aanzienlijk is en zal
toenemen door meer verkeer, warmteverbruik en hogere uitstoot? Kunt u aangeven welke
compenserende maatregelen er getroffen gaan worden?
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
12
4.4 Geluidshinder
Het plangebied wordt beheerst door geluid: van auto’s, vliegtuigen, treinen, evenementen,
bedrijven, bouwwerkzaamheden en zelfs hoogspanningsgeluid. In de nieuwe wetgeving
(2022) zal de geluidsbelasting ‘gestapeld’, dus bij elkaar opgeteld worden. Dat geeft een hele
andere waarde van geluidsbelasting dan die in de huidige wetgeving.
Omdat er gesproken wordt over een gefaseerde aanleg van de nieuwe wijk zal op een
bepaald moment de nieuwe Wet Geluidshinder gaan gelden.
Vraag 11: waarom wordt in de MER geen uitspraak gedaan over de consequenties van de
nieuwe Wet Geluidshinder?
In de omgevingsvisie NH2050 is DNK aangewezen als ontwikkellocatie binnen bestaand
stedelijk gebied. Hier wordt ook vastgesteld, dat in DNK sprake is van een hoge
geluidsbelasting en dat mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn. Daarom worden er zes
pijlers voor geluid-adaptief bouwen voorgesteld. Op geen enkel wijze wordt duidelijk
gemaakt welke garanties dat gaat bieden: geen voorbeelden, geen rekensommen en geen
scenario’s.
Vraag 12: kunt u aangeven welke garanties de voorgestelde maatregelen gaan bieden? Kan
dit gekwantificeerd worden?
4.5 Veiligheid
In de MER wordt aangegeven dat het ‘groepsrisico’ (de veiligheid als gevolg van ongelukken)
groter wordt. De MER argumenteert (pag. 81) dat veiligheid in de regio toch al niet voldoet
aan de normen, en dat de plannen voor de DNK te weinig toevoegen om daar bezorgd over
te zijn. Een betwistbaar uitgangspunt! Hier wekt de MER de indruk, dat het Ouder-Amstel
probeert argumenten in handen te spelen waardoor naleving van de bestaande
normeringen niet nodig is. Iets vergelijkbaars gebeurt ook bij de argumentatie ten aanzien
van stikstof en al dan niet beschermde vogelsoorten. In de MER wordt geen aandacht
besteed aan het verkleinen van risico’s en mogelijkheden om de veiligheid te vergroten.
Vraag 13: waarom is er geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de
(groeps)veiligheid te vergroten?
4.6 Ophoging en waterberging
Bij de start van het (digitale) participatietraject zijn in januari 2020 al een groot aantal vragen
gesteld over de klimaatbestendigheid, de noodzaak van ophoging en aanpassen van de
waterkering en de gevolgen voor het waterpeil, de bestaande vegetatie en mogelijke
wateroverlast op de tuinparken. Op die vragen en zorgen is in april 2020 door de wethouder
gereageerd met antwoorden in de trant van: ‘er moet gewoon opgehoogd worden’ en ‘als
de juiste maatregelen worden getroffen zal er geen waterlast ontstaan in de tuinparken’.
Antwoorden die voor ons vaag en onbevredigend zijn omdat ze niet onderbouwd worden.
Als in de MER gesteld wordt dat nieuwe waterwegen en waterkeringen waterbeheersing
tijdens droogte en wateroverlast mogelijk maken, dan vragen wij ons af waarom die
oplossingen niet onderzocht zijn voor Nieuw Vredelust.
Vraag 14: kunt u toelichten waarom er besloten is om de oplossingen voor waterbeheersing
niet te onderzoeken voor Nieuw Vredelust?
In de OS/DNK wordt gesteld dat voor het ontwerp ophoging noodzakelijk is, en dat dit een
overgangsperiode vereist, waarbij bestaande vegetatie en ecologie deels wordt aangetast.
Het stelt daar tegenover: ‘Er zijn ook nieuwe ecologische kansen; grote nieuwe centrale
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
13
groenzone, ecologische verbindingen, groene dijk’. Ook hier is geen enkele concrete
aanwijzing of onderbouwing voor.
In de notitie (pag. 7) van de Cie MER staat ‘het integraal ophogen kan op korte termijn een
oplossing bieden voor de gevolgen van de klimaatverandering. Op langere termijn kan toch
verschilzetting optreden’. De Cie MER geeft in overweging om een uitdagend alternatief te
onderzoeken waarbij de bodemgesteldheid en de waterhuishouding expliciet als
uitgangspunt gelden en er zo weinig mogelijk ophoging plaatsvindt.
Wateropvang/waterberging moet zoveel mogelijk op het op eigen terrein plaatsvinden.
Vraag 15: wat is er met deze adviezen gedaan en wat waren de uitkomsten?
Het onderwerp waterberging is uitgebreid beschreven in de zienswijze die de Golfclub
Amsterdam Old Course (AOC) heeft ingediend voor het Ontwerpbestemmingsplan SMH. De
AOC heeft daarvoor advies heeft ingewonnen bij Tritium (november 2020). Wij verwijzen
graag naar deze notitie. Uit de reactie van de gemeente Ouder-Amstel hierop in het
bestemmingsplan SMH bleek dat de gemeente in eerste instantie onvoldoende op de hoogte
was van relevante factoren als NAP-peilen en stroomrichtingen.
In paragraaf 5 doen wij een suggestie voor een alternatieve vorm van waterberging.
5. Tuinders, vereniging, welbevinden, veiligheid en leefbaarheid
5.1 Vooraf
Nergens uit de OS/DNK blijkt dat er informatie verzameld is over de wijze waarop de vier
tuinparken nu functioneren, welke ontwikkeling zij doorgemaakt hebben, in welke behoefte
zij voorzien en welke meerwaarde zij hebben voor mens en natuur. Zonder aandacht voor of
interesse in het leven van de tuinders en de grote meerwaarde voor natuur en milieu wordt
er besloten tot opheffen en/of herinrichten van tuinen en een compleet tuinpark.
Van oudsher fungeren volkstuinen als aanvulling op de woningen in de stad. De tuinen
worden tijdens het seizoen (1 april tot 1 oktober) en ook daarbuiten, gebruikt door mensen
die in de stad wonen en werken en op hun tuin dan de rust en ruimte vinden om in
evenwicht te blijven. Zeker in coronatijd is weer gebleken hoe belangrijk een groene en
rustige omgeving is voor een gezond en gelukkig leven. Mensen halen er ook de energie uit
om zich met elkaar zich in te zetten voor mooie tuinen en parken, voor het onderhoud van
gebouwen en natuur, voor het verenigingsleven en alles wat daarbij hoort (zorg voor elkaar,
saamhorigheid, recreatie, educatie). Sinds een paar jaar zetten de tuinders zich ook in voor
een grotere toegankelijkheid van de tuinparken en participatiemogelijkheden voor
omwonenden en bezoekers.
Op de tuinparken zijn veel mensen die tot de 2e
, 3e en soms zelfs 4e generatie tuinders
behoren. Jaarlijks is er sprake van 10-20% instroom van ‘nieuwe tuinders’ waardoor er
sprake is van een mooie combinatie van continuïteit en verjonging. Nog steeds kunnen
kinderen opgroeien in het groen, in een veilige omgeving met veel speelruimte en sociale
controle. Het belang van veilig opgroeien zien wij nergens terug in de plannen.
Het weghalen van 30% van de tuinen heeft grote consequenties voor de tuinders en de
verenigingen; het zorgt voor onbalans, stress, zorgen, frustratie en kapitaalvernietiging.
OS/DNK weegt de voorstellen die het zelf doet inzake educatie, sport, recreatie en het
bevorderen van sociale cohesie niet af tegen de meerwaarde die de tuinparken en de AOC
nu en straks kunnen hebben voor hun sociale omgeving en de beoogde woonwijk.
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
14
OS/DNK stelt: 'stedelijk groen krijgt een nieuwe invulling en draagt bij aan maatschappelijke
opgaves, zoals het tegengaan van eenzaamheid, het stimuleren van ontmoetingen en sociale
samenhang’. Er wordt gesproken over een duurzaam ingericht stedelijk gebied (pag. 4) en
over de recreatieve functies van het plangebied waarbij er veel aandacht is voor sport (pag.
6). Het ontbreekt OS/DNK ook niet aan pretenties inzake de beleving, beweging en
ontmoeting als het gaat om de inrichting van het stadspark (pag. 35).
De tuinparken worden geacht inspanningen te gaan doen in het kader van het vergroten van
de openbaarheid door diverse publieksgerichte activiteiten (pag. 9). Dit komt later nog eens
terug als het gaat over ‘het samensmelten van activiteiten’ (pag. 33). Hier wordt gesteld dat
als de volkstuinen een meer openbaar en uitnodigend karakter krijgen met bijpassende
nieuwe functies, zoals urban farming of een natuurspeeltuin, en hun ‘in potentie aanwezige
kwaliteit’ wordt geacht een meerwaarde te kunnen bieden voor de groenbeleving in DNK
(pag. 33).
Nergens uit de OS/DNK blijkt dat er gekeken is naar de huidige meerwaarde van de parken,
naar het beleid van de Bond dat al jaren gericht is op tuinieren én medegebruik. Iets wat
onder andere blijkt uit de toekenning van een internationaal keurmerk en het landelijke
keurmerk Natuurlijk Tuinieren met de hoogste score aan twee van onze parken. Dit
keurmerk wordt toegekend als er voldaan wordt aan criteria op het gebied van ‘bevorderen
van biodiversiteit op het park (rijkdom aan flora en fauna), educatie én communicatie met
tuinders en omwonenden’.
De volkstuinen worden in de OS/DNK weggezet als 'naar binnen gekeerd' (pag. 9). In onze
ogen is dat dus een veel te beperkte blik en wordt er geen recht gedaan aan de
ontwikkelingen richting een grotere toegankelijkheid en een grotere meerwaarde voor de
omgeving. Veel tuinders zijn enthousiast over het idee van een nieuwe woonwijk en de
uitdaging om met de nieuwe bewoners van die wijk een productieve samenwerking aan te
gaan, die dan ook weer bij draagt aan de eigen community. In ons alternatief De Grote
Groene Kern presenteren we hiervoor een aantal mogelijkheden.
Kortom: de OS/DNK negeert de huidige situatie van het gebied en de evidente motivatie van
de vier tuinparken om met elkaar een aantrekkelijk plan te maken en dat straks in
samenwerken met de nieuwe bewoners en mensen uit de omgeving ten uitvoer te brengen.
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
15
6. Een beter alternatief, de Grote Groene Kern
6.1 Vooraf
In tegenstelling tot de OS/DNK menen wij dat de huidige omvang van de tuinparken en de
AOC gehandhaafd moet worden: lettend op de gestaag voortgaande verwijdering van
ecologisch waardevol gebied in Amsterdam en omgeving, maar ook in Nederland als geheel,
kan niet zonder afdoende compensatie tot een stedelijke bebouwing van deze gebieden
worden besloten.
Hierboven hebben we een toelichting geven op ons standpunt en onze bezwaren tegen de
(totstandkoming van) de plannen voor DNK toegelicht. Hieronder een toelichting op ons
alternatief.
6.2 Een alternatief plan, de kenmerken
De vier tuinparken en de Bond hebben in de maanden april – juli 2021 hard gewerkt aan een
alternatief plan, een alternatief dat aansluit bij de opbrengsten van De Groene Denktank
(2019) en uitspraken als:
• Laten we het eens echt anders doen, juist het oorspronkelijke landschap als uitgangspunt
nemen en dan bedenken hoe je de wijk moet bouwen en inrichten (pag. 12)
• de omgeving toegankelijk(er) en aantrekkelijk(er) maken. Aansluiten bij de identiteit van
een gebied is daarbij net zo belangrijk als een open sfeer (pag. 27).
Ons alternatief voorkomt onnodige vernietiging en gaat uit van behoud van tuinen, natuur
en biodiversiteit, van verenigingsleven, cultuur, welzijn en leefbaarheid en van respect voor
datgene wat in de afgelopen decennia gerealiseerd is. Dit is wenselijk in het belang van de
huidige betrokkenen én van een vitale en duurzame nieuwe woonwijk. We hebben ons
alternatief De Grote Groene Kern genoemd, het staat voor één groot samenhangend
wandel- en natuurpark met vele mogelijkheden voor recreatie, educatie en genieten van en
in het groen. In bijlage 1 is een kaart opgenomen met de belangrijkste kenmerken voor De
Grote Groene Kern. We lichten die kenmerken hieronder kort toe.
Woningbouw: nergens in de OS/DNK wordt onderbouwd waarom het noodzakelijk is om te
bouwen op de tuinparken. Wel wordt er betoogd dat het bouwen van 6200 woningen in het
gebied mogelijk is. Inmiddels is duidelijk dat de gemeenteraad van O-A vasthoudt aan 4500
woningen (april 2021). Reden genoeg om er alles te doen om de tuinen te behouden en de
woningen elders te positioneren.
NB: in het overleg dat we op 1 juli 2021 met de beide wethouders en hun ambtenaren
hadden, werd ons gevraagd waar wij de woningen dan wilden positioneren. Om daar
suggesties voor te doen moeten we kunnen beschikken over kaarten die we nu niet hebben,
We weten dus niet waar de woningen nu gepositioneerd zijn, hoeveel woningen er op de
tuinparken gepland staan en waar de 1700 woningen gepland staan die het totaal van 6200
woningen mogelijk maken. Toegezegd werd dat we deze informatie op korte termijn zouden
ontvangen. Tot op heden (8 juli 2021) hebben we niets ontvangen, we hebben dus ook geen
stappen kunnen zetten bij de verdere invulling van ons alternatief.
Woonboten: we hebben diverse tekeningen voorbij zien komen waarin er woonboten
geplaatst worden op de tuinparken. Om meerdere redenen zien we dat als onnodig en zelfs
onmogelijk (par. 3.2). In ons alternatief creëren we een grote waterpartij aan de rand van De
Grote Groene Kern. Woonboten kunnen aan steigers gelegd worden. Omwonenden en
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
16
tuinders kunnen recreëren op de strandjes. Deze waterpartij functioneert ook als
waterberging.
Infrastructuur: op de tuinparken ligt een uitgebreid netwerk van grindpaden die geschikt
zijn voor wandelen en recreatief fietsverkeer. De hoofdroute verbindt de tuinparken met
elkaar en met de verschillende (woon)wijken. Deze route is tijdens het seizoen toegankelijk
en buiten het seizoen afgesloten.
Buiten het park loopt aan de oostzijde een aparte route voor fietsers en een autoweg, aan
de overige zijden is er een fietsstraat (auto’s te gast). Op deze routes is snelfietsverkeer
mogelijk en op stroken blijft er voldoende parkeerruimte voor tuinders en bezoekers.
Fietsers kunnen het hele jaar door en 24 uur per dag gebruik maken van deze routes.
We hebben dit voorstel besproken met vertegenwoordigers van de Fietsersbond, afdeling
Amsterdam, zij reageerden positief. Hieronder de schriftelijke reactie die zij ons toestuurden
op 6 juli 2021.
• De fietsverbinding via de nieuwe brug over de A2 en onder de sporen door naar station en
dorp Duivendrecht is een belangrijke aanvulling op het netwerk van hoofdfietsroutes in
Amsterdam en de regio. Die route moet zo vloeiend mogelijk zijn en een veilige oversteek over de
Holterbergweg krijgen.
• Een hoofdfietsroute in noord-zuid richting over het terrein van de volkstuinen, zoals aangegeven
op het kaartje van het fietsnetwerk (DNK stedenbouwkundig plan, pag. 73) is niet nodig.
Hoofdfietsroutes kunnen langs de tuinparken lopen over de Buitensingel (en langs A2).
• Een recreatieve fietsroute over de parken is wel een mooie aanvulling. Deze route hoeft niet 24/7
en 365 dagen per jaar open hoeft te zijn.
Openbare entrees: op twee plekken hebben we openbare entrees gecreëerd met
mogelijkheden voor publieke functies die passen bij het wandel-/natuurpark en de eigen
identiteit van de vier verschillende tuinparken, bijvoorbeeld horecagelegenheden (duurzaam
gebouwd groen, eten uit de eigen tuin en/of kas) met mogelijkheden voor tentoonstellingen
en optredens. Er staan mooie borden met informatie over de parken, de thematuinen en de
activiteiten en de verschillende wandelroutes (met QR-codes) over de parken. Deze entrees
zijn gedurende het hele jaar en 24/7 geopend.
Nieuwe Voorzieningen: in het middendeel en naast Nieuw Vredelust hebben we ruimte
gecreëerd voor nieuwe voorzieningen, denk aan:
• een buurtboomgaard, pluktuin, voedselbos en moestuinen op hoogte (geschikt voor
ouderen en gehandicapten) met wellicht een functie voor de voedselbank;
• een tiny forest, een klimbos, een speeltuin met toestellen van hout, bamboe en
wilgentenen en schooltuinen;
• strandjes en mogelijkheden voor waterrecreatie voor jong en oud
Deze ideeën kunnen te zijner tijd uitgewerkt worden met nieuwe bewoners en nieuwe
organisaties. We vinden het van groot belang om aan te sluiten bij hun behoeften en te
investeren in de totstandkoming van maatschappelijke verbindingen en een duurzame
samenwerking. De nieuwe voorzieningen zijn tijdens het seizoen geopend en eventueel
buiten het seizoen op vaste tijden.
Huidige voorzieningen: in bijlage 2 is een kaart opgenomen waarop aangegeven staat wat er
momenteel al te beleven valt op de tuinparken; de verschillende thematuinen (groen),
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
17
mogelijkheden om te recreëren (blauw) en in rood de verschillende gebouwen. Die
gebouwen kunnen ook gebruikt worden door andere partijen; we zien allerlei mogelijkheden
voor intensivering van samenwerking met de buurt, met organisaties op het terrein van
natuur en educatie (IVN, Vlinderstichting, Vogelbescherming), stadsecologen, scholen en
beroepsopleidingen en andere maatschappelijke instellingen. Samen kunnen we onze
voorzieningen optimaliseren en nieuwe projecten opstarten.
De Kleine Groene Kern: in bijlage 3 is een kaart opgenomen die aansluit bij het voornemen
om Nieuw Vredelust en een derde deel van Ons Lustoord op te heffen én bij het voornemen
om de tuinen die verloren gaan te compenseren met nieuwe tuintjes van 130m2. Dit
voornemen kan op geen enkel draagvlak rekenen omdat het leidt tot een nog grotere
vernietiging van groenvoorzieningen en in strijd is met de permanentverklaring uit 1972
(tuinparken hebben recht op vergelijkbare compensatie als ze om welke reden dan ook
moeten verhuizen).
De kaart maakt goed duidelijk dat er naast de huidige voorzieningen niets nieuws gecreëerd
kan worden voor en met de toekomstige bewoners.
6.3 Nationale belangen, commissie MER
We zijn van mening dat ons alternatief beter dan de OS/DNK (par. 2.4.1) aansluit bij de 20
nationale belangen uit de Omgevingsvisie (die volgens in 2022 ingaat) en vooral bij belangen
als:
• Realiseren van een goede leefomgevingskwaliteit;
• Beperken van klimaatverandering;
• Behouden en versterken van cultureel erfgoed en landschappelijke en natuurlijke
kwaliteiten van (inter)nationaal belang;
• Verbeteren en beschermen van natuur en biodiversiteit.
We willen u erop wijzen dat ons pleidooi ook aansluit bij de adviezen van de Cie MER op
pagina 7:
• Het integraal ophogen van het plangebied kan op korte termijn een oplossing bieden
(voor de gevolgen van de klimaatverandering). Op langer termijn kan toch verschilzetting
optreden. Met het oog hierop geeft de Cie in overweging om in het MER een uitdagend
alternatief te onderzoeken waarbij de huidige bodemgesteldheid en waterhuishouding
expliciet als uitgangspunt gelden en er zo min mogelijk ophoging plaatsvindt. Door te
besparen op de integrale ophoging van het gebied is er wellicht financiële ruimte voor
een openbare ruimte met unieke kwaliteiten;
• onderzoek alternatieven, waaronder varianten voor de invulling van de groenblauwe
structuur, inclusief de invulling van het concept voor het centrale park, in relatie tot
ambities voor klimaatadaptatie, actieve gezondheidsbevordering en natuur. Gedacht kan
worden aan een variant met inrichting als ‘stadspark’ die zich vooral richt op bewoners
en een ‘natuurvariant’ die zich richt op de ecologische verbinding met de Amstelscheg’.
Kort samengevat: ons alternatief heeft vele voordelen ten opzichte van de OS/DNK zoals
betere aansluiting bij de NOV1, minder ophoging, betere natuur, betere bescherming van
biodiversiteit (voorkomen van vernietiging van algemene en zeldzame, gevoelige, kwetsbare
en bedreigde flora en fauna) én minder kosten. Bovendien en niet onbelangrijk, ons
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
18
alternatief heeft wél draagvlak bij de tuinders. In slechts één weekend tijd zijn er meer dan
1000 handtekeningen gezet ter ondersteuning van de Zienswijze en het alternatieve plan!
Het spreekt voor zich dat het alternatief dat wij bedacht hebben ook verder onderzocht,
onderbouwd en doorgerekend moet worden. We willen u dringend verzoeken om dit in
samenspraak met ons te laten gebeuren.
Tot slot
In het voorgaande is uiteengezet waarom de vier tuinparken in de Duivendrechtse polder en
de Bond zich niet kunnen vinden in de OS/DNK. Nogmaals; we zijn niet tegen woningbouw,
woonboten, waterberging, stadspark en de vele mooie ambities met betrekking tot natuur,
recreatie, sociale cohesie en verbinding. Wel zijn we ervan overtuigd dat er alternatieven
mogelijk zijn met grote voordelen op elk vlak.
We pleiten dan ook voor maximaal behoud van tuinparken (en van de Amsterdam Old
Course), zolang de kaders die de Nieuwe Kern proberen te regelen nog niet onherroepelijk
zijn.
We verzoeken u om een antwoord op de vragen die we gesteld hebben in paragraaf 3.
Ook willen wij u verzoeken om de besluitvorming over de OS/DNK in zijn huidige vorm niet
aan te houden en om in samenspraak met alle betrokken tuinders en golfers tot een beter
plan te komen. Dit kan binnen betrekkelijk korte tijd gebeuren, mits de gemeente en
grondeigenaren (i.c. vooral de gemeente Amsterdam) bereid zijn mee te werken.
Het alternatieve plan kan worden opgenomen in een vernieuwde versie van de OS/DNK en
in een daarop afgestemd omgevingsplan.
Deze zienswijze is ingediend door de tuinparken Ons Lustoord, de Federatie, Nieuw Vredelust
en Dijkzicht en geaccordeerd en ondersteund door de Bond van Volkstuinders.
Namens deze,
Rens Snel, voorzitter Dijkzicht
8 juli 2021
Amsterdam, Duivendrecht
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
19
Bijlage-1 = Alternatief plan: de Grote Groene Kern
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
20
Bijlage 2 = Voorzieningen in de Grote Groene Kern
20210708 Zienswijze Ontwerp Structuurvisie De Nieuwe Kern, tuinparken in de Duivendrechtse Polder i.s.m. BVV
21
Bijlage-3 = De Kleine Groene Kern met voorzieningenStand van zaken De Nieuwe Kern

Een korte terug en vooruitblik 1 mei 2021

Waar hebben we het over?

 • De Nieuwe Kern is een plan voor woningbouw rond en deels op de vier
  tuinparken door gemeenten Asd en Dvd
 • Hierdoor verdwijnt park Nieuw Vredenlust en een deel van Ons Lustoord
 • Er komt ook ruimte voor een aantal woonboten direct naast ons park
 • Tuinparken moeten meer openbaar worden; 20% hiervoor gereserveerd
 • Openbaar fietspad van noord naar zuid dwars door ons park
 • Hierdoor ongeveer 30 huisjes bedreigd
 • Woningbouwplannen in voorbereiding, maar nog niet definitief
  goedgekeurd

Wat is er eerder gebeurd?

 • Gemeente Amsterdam wil alle tuinparken meer onderdeel maken van
  openbaar groen en meer toegankelijk maken
 • Grote huurverhogingen voor tuinparken aangekondigd
 • Afsprakenbrief gemaakt en getekend met vier parken in 2020 door
  gemeente, bond en Federatie waar vorige punten deel van uitmaken
 • Geen draagvlak hiervoor bij vier tuinparken; goedkeuring herroepen
 • Naar aanleiding hiervan is bondsbestuur opgestapt en is er nieuw
  bestuur gekomen met andere ideeën. Ook bij Federatie nieuw
  bestuur
 • Succesvolle petitie tegen huurverhogingen; uitstel!

En vervolgens:

 • Nieuwe gesprekken met gemeenten
 • Deze wilden snel ontwerp voor nieuwe tuinparken invullen samen
  met tuinparken
 • Door parken geweigerd omdat voorwaarden onvoldoende waren en
  er geen vertrouwen bestaat in gemeenten
 • Parken stellen voor eerst zelf globaal inrichtingsplan te maken
 • Wethouderswissel in Ouder Amstel
 • Nieuw gesprek met wethouder van Doorninck van Amsterdam op 23
  april en overeenstemming over aanpak

Waar staan we op dit moment?

 • De vier parken hebben nieuw samenwerkingsverband opgericht: De
  Groene Kern!
 • Maken samen eerste ontwerpplan voor hele gebied voor eind juni
 • Ontwerpgroep gestart met inbreng vanuit Federatie
 • Binnen Federatie werkgroep gevormd vanuit bestuur en bewoners
 • Er komen meerdere ontwerpvarianten
 • Varianten mét en zonder woningbouw
 • Gemeenten werken verder aan voorbereiding bouwplannen; geen
  sloop huisjes vóór definitieve goedkeuring

Wat kunt u verwachten?

 • Veranderingen, ook op de Federatie zijn onvermijdelijk
 • Nog onduidelijk of er huisjes moeten verdwijnen
 • Meer openbaarheid parken is een gegeven
 • Wij zijn actief betrokken!
 • Werken aan draagvlak door goed en vaak te informeren
 • Bewoners kunnen meepraten en zijn betrokken voordat bestuur
  ergens mee akkoord gaat

Oproep om de zienswijze over De Nieuwe Kern te ondertekenen (lees meer)

Ook sturen we u nieuwe informatie mee over De Nieuwe Kern. De gemeente gaat door met de planvorming en heeft inmiddels een structuurvisie gemaakt. Hierop is door de vier tuinparken samen een reactie op geschreven. Wij zien de visie van de gemeente niet zitten en willen daarom onze reactie zo krachtig mogelijk laten zijn. Daarom vragen we u om onze reactie te onderschrijven met uw handtekening zodat we de plannen samen kunnen wijzigen en verbeteren. We hebben zelf met de vier tuinparken inmiddels een voorzet gedaan voor een beter alternatief dat we ook meesturen.
In de bijlagen vindt u veel nieuwe informatie:
 • Een samenvatting zienswijze van de tuinparken op de plannen van de gemeente
 • Een oproep met toelichting om dit weekend ook uw handtekening te zetten om onze reactie te ondersteunen
 • Een handtekeningen lijst
 • Een plaatje van hoe wij zelf onze tuinparken verder willen ontwikkelen
Op de website van de Federatie vindt u hierover ook meer informatie, zoals de presentatie die we hebben gemaakt voor de gemeente over onze plannen voor de Groene Kern
Dus bij elkaar veel nieuwe informatie die u nog eens rustig kunt nalezen; in de volgende ALV zullen we ook uitgebreid stilstaan bij De Nieuwe Kern.
We vragen u nu om in elk geval uw handtekening te zetten. Dat kan morgenochtend in de bestuurskamer of dit weekend in de kantine.
Met een hartelijke tuingroet,  het bestuur van Federatie van Amsterdamse Amateurtuinders
Presentatie over De Groene Kern
Beste tuinvrienden,
In de afgelopen periode hebben we samen met de andere drie tuinparken veel overleg gehad met de gemeenten Ouder Amstel en Amsterdam over hun plannen voor De Nieuwe Kern.
Daarbij is ons de vraag gesteld om onze ideeën voor een alternatief plan te schetsen (de grote Groene Kern) en te presenteren; ook is ons gevraagd onze ideeën te geven voor onze parken als de plannen van de gemeente wel gewoon doorgaan (de kleine Groene Kern).
Deze vragen hebben geleid tot een presentatie aan de beide wethouders Jansen (Ouder Amstel) en van Doorninck (Amsterdam) op 1 juli. Die presentatie vindt u hier op onze website. Alle verder info over de Nieuwe Kern vindt u op een aparte pagina, Zie Menu
Zo blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rond De Nieuwe Kern. Een samenvatting van de plannen ligt dit weekend ter inzage in de kantine.
Hier kunt u ook uw handtekening zetten onder de ‘zienswijze’ die onze parken hebben opgesteld als reactie op concept plannen van de gemeente
met hartelijke groet,
namens de werkgroep De Groene Kern
Hanneke van der Beek
Marco Overbeek
Rein van der Leeuw

Oproep om de zienswijze over De Nieuwe Kern te ondertekenen

 We informeren u regelmatig over de ontwikkelingen rondom het nieuwe volkstuinenbeleid en De Nieuwe Kern via ons blad en de website

Er zijn nieuwe ontwikkelingen en we hebben uw actieve steun nodig!

WONINGBOUW IN DE NIEUWE KERN

Zoals u weet heeft de gemeente Ouder-Amstel samen met de grondeigenaren (Gemeente Amsterdam, Ajax, Spoorwegen en anderen) plannen om 4500 woningen te bouwen in De Nieuwe Kern.

Een deel van die woningen wil men plaatsen op Tuinpark Nieuw Vredelust (het hele park moet verdwijnen) en op een deel van Ons Lustoord. In het totaal gaat het om zo’n 160 tuinen die opgeofferd moeten worden. Ook zijn er woonboten gepland en getekend in de Tuinparken. 

Wij vinden de huidige plannen onacceptabel en bovendien onnodig! Er zijn alternatieven mogelijk, die de tuinparken intact laten.

FIETSPAD OVER DE TUINPARKEN

Ook in de nieuwe versie van de structuurvisie De Nieuwe Kern staat een fietspad gepland over de parken (het hele seizoen en 24/7 toegankelijk). 
Dat betekent dat ook in ons park tuinen verloren gaan.
Onze eerdere protesten hebben opgeleverd dat in de parken alleen ‘langzaam’ gefietst mag worden. Dat vinden we onvoldoende. Er moet geen doorgaande fietsroute door de parken komen en alleen recreatief fietsverkeer moet worden toegestaan

EEN BETER ALTERNATIEF: DE GROENE KERN

De vier tuinparken en het nieuwe bondsbestuur hebben de handen ineengeslagen en hebben hard gewerkt aan een alternatief voor de plannen van Ouder-Amstel en de gemeente Amsterdam. 

Het belangrijkste doel: zorgen voor behoud van natuur, tuinen, veiligheid en leefbaarheid, verenigingsleven en sociale cohesie. 

Onze bezwaren en ons alternatief presenteren we in een Zienswijze die op 7 juli ingeleverd moet worden. Daar zijn we nu hard mee bezig.

 VRIJDAG 2 juli t/m ZONDAG 5 juli KUNT U UW  HANDTEKENING ZETTEN

We zullen zorgen dat komend weekend een korte samenvatting en een kaart klaarliggen zodat iedereen weet waartegen we protesteren en wat ons alternatief is.

In de kantine zal een tafel staan met die informatie. Daarnaast liggen lijsten klaar waarop handtekeningen geplaatst kunnen worden. U kunt uw handtekening ook zaterdagmorgen in de bestuurskamer zetten of via het formulier in de brievenbus van het bestuur deponeren

OPROEP, PLAATS UW HANDTEKENING

Hoe meer mensen een handtekening plaatsen, hoe sterker ons protest tegen de plannen overkomt.

Zorg dus dat uw handtekening niet ontbreekt!

We rekenen op uw steun!

Presentatie over De Groene Kern

Beste tuinvrienden,
In de afgelopen periode hebben we samen met de andere drie tuinparken veel overleg gehad met de gemeenten Ouder Amstel en Amsterdam over hun plannen voor De Nieuwe Kern.
Daarbij is ons de vraag gesteld om onze ideeën voor een alternatief plan te schetsen (de grote Groene Kern) en te presenteren; ook is ons gevraagd onze ideeën te geven voor onze parken als de plannen van de gemeente wel gewoon doorgaan (de kleine Groene Kern).
Deze vragen hebben geleid tot een presentatie aan de beide wethouders Jansen (Ouder Amstel) en van Doorninck (Amsterdam) op 1 juli. Die presentatie vindt u hier op onze website. Alle verder info over de Nieuwe Kern vindt u op een aparte pagina, Zie Menu
Zo blijft u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rond De Nieuwe Kern. Een samenvatting van de plannen ligt dit weekend ter inzage in de kantine.
Hier kunt u ook uw handtekening zetten onder de ‘zienswijze’ die onze parken hebben opgesteld als reactie op concept plannen van de gemeente
met hartelijke groet,
namens de werkgroep De Groene Kern
Hanneke van der Beek
Marco Overbeek
Rein van der Leeuw

 

ONTWERP-STRUCTUURVISIE DE NIEUWE KERN (DNK)

ZIENSWIJZE van 4 tuinparken in Duivendrechtse Polder & de Bond

TOELICHTING

Wat betekent de ontwerpstructuurvisie DNK voor de tuinparken?

 • Park Nieuw Vredelust moet verdwijnen (100 tuinen = 4.6 ha)
 • Deel Ons Lustoord moet verdwijnen (60 tuinen = 3.5 ha)
 • Compensatie voor tuinders: nieuwe tuintjes van 130 m2 op plek entree-/parkeerplaats (= 3 ha)
 • Woningboten worden gepositioneerd op de parken (? Tuinen = ? ha)
 • Doorgaand fietspad over de tuinen (80 tuinen = 3.5 ha)

Dus: 240 tuinen verdwijnen, er verdwijnt minstens 15 ha natuur 

Gemeentes A’dam en O-Amstel vragen van tuinparken een plan dat voldoet aan onderstaande kaders:

 1. een locatie voor 20 woonboten – zie kaart onder
 2. woningbouw op Nieuw Vredelust en de punt van Ons Lustoord

(en positionering van nieuwe tuinen van 130m2 op parkeerplek) - nee

 1. doorgaande recreatieve fietsroute in richting Noord-Zuid – zie kaart onder

24/7 en gehele jaar geopend – nee (vernietiging natuur en veiligheid)

 1. en 5 openbare functies aan deze route waar volkstuinders en mensen uit De Nieuwe Kern elkaar kunnen ontmoeten – zie toelichting

 

Onze bezwaren tegen de Ontwerp-structuurvisie – onze zienswijze

 • het plan is puur gericht op woningbouw en belang projectontwikkelaars
 • er is geen onderzoek gedaan naar mogelijke alternatieven,
 • er heeft geen afweging van belangen plaatsgevonden,
 • er is nauwelijks iets gedaan met onze inbreng tijdens info-bijeenkomsten, inspreekavonden, zienswijzen en het participatietraject De Groene Denktank
 • het plan leidt tot onnodige vernietiging van tuinen, natuur, biodiversiteit, verenigingsleven, sociale cohesie, veiligheid en leefbaarheid op de tuinen, een manier van leven voor vele Amsterdammers én ook tot kapitaalvernietiging

 

Ons alternatief: een Grote Groene Kern – zie kaart onder

 • tuinen blijven behouden = behoud natuur & verenigingsleven & ..
 • wandelpaden met mogelijkheid tot fietsen door de parken en snelfietsverkeer buiten het park
 • parkeren op stroken langs de weg & herinrichten parkeerplaatsen met toegankelijke natuurlijke voorzieningen tijdens seizoen
 • 2 openbare entrees met mogelijkheid voor horeca, informatie etc.
 • achter entree mogelijkheden voor: klimbos, natuurlijke speeltuin, buurtboomgaard, pluktuin, moestuinen op hoogte, schooltuinen, ...
 • geen woonboten op het park, wel een grote waterberging met mogelijkheden voor woonboten aan steigers en recreatie

 

STOP DE VERNIETIGING & KIES VOOR EEN ALTERNATIEF!

 

Lees artikelen:

 

 

 

 • GroenLinks, blijf van de volkstuinen af!  (20 november 2020)
 • Het gaat om minimaal 1000 tijdelijke woningen in een 'containerdorp' voor studenten en starters. Zij mogen maximaal twee jaar in zo'n woning blijven. Daarna moeten ze doorstromen. De gemeente Ouder-Amstel wil deze tijdelijke woningen vanwege de grote behoefte.

  Dit plan heeft mede als doel om ons gebied onder de criteria van 'Bestaand Stedelijk Gebied' (BSG) te laten vallen, Deze tijdelijke huisvesting kan daarom worden gezien als een fase in de planning van de rest van De Nieuwe Kern.

  Het nieuwbouwproject De Nieuwe Kern kan alleen doorgaan als het plangebied aangemerkt kan worden als BSG. Deze extra eis wordt gesteld omdat een deel van het gebied onder de aanvliegroute naar Schiphol ligt (20 K-e contour) met behoorlijk wat vliegtuiglawaai. Als blijkt dat het hier gaat om niet-bestaand stedelijk gebied, dan mogen hier geen permanente woningen komen.

  Tijdelijke woningen vallen niet onder deze regels. Daarvoor hoeft het bestemmingsplan niet te worden aangepast en is alleen een omgevingsvergunning nodig. Maar de aanwezigheid van tijdelijke woningen kan straks wél meegewogen worden om te bepalen of het wel of geen BSG is.

  De gemeente Ouder-Amstel is nu bezig met vooronderzoek. Als het haalbaar is dan wil ze voor de zomer een omgevingsvergunning aanvragen. Het containerdorp heeft gevolgen voor de inrichting en ontsluiting van het gebied. Daar zullen de aanwezige volkstuinparken ook mee te maken krijgen. Verantwoordelijk wethouder Van der Weele belooft de parken te betrekken bij verdere besluitvorming en uitvoering.

  De besturen van de vier parken houden jullie op de hoogte. Het is nog niet bekend wat het allemaal betekent voor de planning van De Nieuwe Kern.