Ook een tuin?

Inschrijven als kandidaat-lid kan vanaf de leeftijd van achttien jaar. De contributie bedraagt € 15,00 per jaar; ongeacht op welk tijdstip van het lopende jaar men zich inschrijft. Het Inschrijf formulier.pdf-2015, een kopie van uw legitimatiebewijs, dient u persoonlijk in te leveren in de bestuurskamer.

De inschrijving gaat pas in als we zowel het inschrijfformulier als de betaling hebben ontvangen. De contributie van 15 euro kan worden overgemaakt op rekening NL47INGB 0004600175 van de Federatie. Over de uiteindelijke toetreding beslist het bestuur na een maand ballotage.
Het rangnummer blijft gehandhaafd als de contributie vóór 1 maart op de bankrekening van de Federatie is bijgeschreven. Er volgt GEEN betalingsherinnering. Ontvangen contributies na 1 maart worden gezien als nieuwe inschrijvingen.

Eventueel te koop zijnde tuinen worden gedurende het tuinseizoen van 1 april tot 1 oktober op de 1e zaterdag van de maand bekendgemaakt via de mededelingenborden (deze staan bij de ingangen en de bestuurskamer) en op onze website.

Inschrijving op een tuin die te koop is, kan uitsluitend schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan het bestuur.
Bij toewijzing hebben leden voorrang boven kandidaten. Mocht een kandidaat-lid na toewijzing hiervan afzien, vervalt zijn rangnummer en komt onder aan de lijst te staan.

Gedurende het tuinseizoen houdt een bestuurslid elke zaterdag van 10.00 tot 11.00 uur spreekuur in de bestuurskamer.

Het inschrijfformulier vindt u hier: Inschrijf formulier.pdf-2015